Mind Map and Learning Process

 สำนักนวตกรรมการเรียนการสอน โดย รศ.นพ.ศักดา ไชกิจภิญโญ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ "การใช้ Mind Map กับกระบวนการเรียนการสอน" เพื่อจะทำให้เด็กนักศึกษาได้ใช้สมองทั้งสองซีกได้อย่างเท่าเทียมกัน

ดังที่ผมเคยนำเสนอเอกสาร ๓๐ วัน ๓๐ tips ของสำนักนวตกรรมการเรียนการสอน ( Link ) ไปตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๘ วันนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ มีคณาจารย์มาร่วมฟังประมาณ ๕๐ กว่าท่าน น่าสนใจครับ "การใช้ Mind Map กับกระบวนการเรียนการสอน"

JJ