กิจกรรม"สานสายใยสายสัมพันธ์วันแห่งความรัก"

วันที่14-16 กุมภาพันธ์ 2549 ผู้ปกครองนักเรียนและคุณครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสานสายใยสายสัมพันธ์วันแห่งความรักมอบให้แก่ลูกๆนักเรียน

วันแห่งความรัก
ตามหลักสากลถือว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันแห่งความรัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของการจัดกิจกรรม "วันมาฆบูชา" ซึ่งเป็นวันแห่งความรักของพุทธศาสนิกชน  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม "สานสายใยสายสัมพันธ์วันแห่งความรักระหว่างบ้านกับโรงเรียน" ในระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2549 โดยมีจุดประสงค์จำนงหมายที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อม รวมทั้งชมผลงาน และร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน

ร่วมกิจกรรมกับบุตรหลาน
การที่โรงเรียนได้เชิญคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลมาร่วมกิจกรรมต่างๆนั้น โรงเรียนได้เชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และระดับชั้น ดังนี้ คือ
- วันที่ 14 ก.พ. 49  เวลา 9.00-11.30 น. ระดับอนุบาล 1 
- วันที่ 15 ก.พ. 49  เวลา 9.00-11.30 น. ระดับอนุบาล 2
- วันที่ 16 ก.พ. 49  เวลา 9.00-11.30 น. ระดับอนุบาล 3


เสริมสร้างพัฒนาการผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
กิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และส่งเสริมทักษะด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้

1.พัฒนาการด้านร่างกาย  ได้แก่
1.1 กิจกรรมสองมือผูกพัน เป็นกิจกรรมลากเส้นตามมือของลูก 1 ข้างและผู้ปกครอง 1 ข้าง เขียนข้อความสื่อความรักความผูกพันไว้ด้วยกัน
1.2 กิจกรรมบ้านแสนสุข เป็นกิจกรรมติดรูปทรงต่างๆให้เป็นส่วนประกอบของบ้าน เป็นการจัดรูปทรงและตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ น่ามอง สดชื่นสวยงามและสุขสบาย
1.3 กิจกรรมดอกไม้แห่งความรัก เป็นกิจกรรมแต่งแต้มระบายสีด้วยคัทตั้นบัดลงบนภาพดอกกุหลาบ
1.4 กิจกรรมเกมแสนสนุก เป็นการส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็กกับสื่ออุปกรณ์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น โบว์ลิ่งคุณหนู  กลิ้งเข้าถ้ำ กระจกเงา (เด็กกับผู้ใหญ่)

2.เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต  เป็นกิจกรรมฝึกการสังเกต สำรวจ เปรียบเทียบ จำแนก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ กับสื่อต่างๆที่สามารถนำไปสู่การคิดวิเคราะห์หาคำตอบได้ เช่น
2.1 กิจกรรมแว่นวิเศษ - ฝึกการสังเกต วิเคราะห์
2.2 กิจกรรมเชลล์ชวนชิม - ฝึกการสังเกต การรับรู้รส
2.3 กิจกรรมชวนกันดม - ฝึกการสังเกต การรับรู้กลิ่น
2.4 กิจกรรมอากาศอยู่ไหน - ฝึกการทดลองวิทยาศาสตร์

3. เสริมทักษะด้านภาษาและคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมการฝึกทักษะผ่านการสร้างผลงานที่สนุกสนานกับตัวเลขและพยัญชนะต่างๆ ได้แก่
3.1 กิจกรรมตามหาคำสร้างสรรค์ภาพ - เป็นการฝึกบรรยายภาพ
3.2 กิจกรรมชวนคิดกับคณิตศาสตร์ - เป็นการฝึกคิดคำนวณ
3.3 กิจกรรมหาคู่ให้หนูที - เป็นการจับคู่คำกับภาพ

มุ่งสู่เป้าหมาย "ผู้เรียนเป็นสำคัญ"
การจัดกิจกรรม "สานสายใยสายสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน" มีเป้าหมาสำคัญ คือ การประสานความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองกับคุณครูในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความพร้อมและการเสริมสร้างความรักความอบอุ่นให้กับนักเรียน ซึ่งได้สละเวลามาร่วมกิจกรรมกับบุตรหลาน  ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลช่วยเหลืออบรมสั่งสอนบุตรหลานในลักษณะต่างๆ เช่น

- ลักษณะ P to P (Parent to Parent) หมายถึง ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองด้วยกันเอง
- ลักษณะ P to T (Parent to Teacher) หมายถึง ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครู
- ลักษณะT to T (Teacher toTeacher) หมายถึง คุณครูได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูด้วยกันเอง

สานสายใยสายสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนี่ยวแน่นมั่นคง
ส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง เป็นการเสริมสร้างสายใยสายสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและคุณครูตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความพร้อมของนักเรียนทุกๆด้านอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา  ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมเหล่านี้  ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่สานสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างยั่งยืน

ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
    15 ก.พ.49


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (3)

นาฏลินี
IP: xxx.136.75.122
เขียนเมื่อ 
ดิฉันนมีลูกอยู่อนุบาลแต่ไม่ได้เรียนที่จิระศาสตร์ไม่ทราบว่าจะขอไปสังเกตการจัดกิจกรรมได้ไหมคะ
ธิติมานันท์
IP: xxx.136.75.199
เขียนเมื่อ 
อยากเห็นโรงเรียนอนุบาลนำวิธีการของจิระศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ เชื่อว่าจะเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนอย่างแน่นอนค่ะ
รุ่งทิพย์
IP: xxx.136.75.199
เขียนเมื่อ 
กิจกรรมสานสายใยสายสัมพันธ์ควรจัดทุกภาคเรียน อาจไม่ตรงกับช่วงวันแห่งความรักก็ไม่เป็นไร  เพราะการจัดกิจกรรมลักษณะนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับคุณครูในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน