สงสาร กพร.

         ผมทำงานร่วมกับ กพร. นิดหน่อยแบบไม่ใช่คนวงใน   แต่ก็ใกล้ชิดพอที่จะเห็นข้อจำกัดในการทำงานของ กพร.   แต่ก็ไม่ทราบว่าผมมองเห็นแบบคนตาฝ้าฟางหรือมีอคติหรือเปล่า   เอามาบันทึกไว้เป็นประเด็น ลปรร. ครับ

(1) กพร. กำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่มาก   คืองานปฏิรูประบบราชการ   ซึ่งหากทำสำเร็จจะมีคุณูปการต่อสังคมอย่างใหญ่หลวง   จึงต้องถือว่าการปฏิรูประบบราชการเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกัน   ไม่ใช่โยนให้ กพร. เท่านั้น   การเขียนบันทึกนี้ก็เพื่อประโยชน์ข้อนี้
(2) ข้อจำกัดข้อแรก   ถูกบีบให้ต้องทำงานแบบเห็นผลเร็วเกินไป   เกิดอาการลุกลี้ลุกลนและหลายส่วนเป็นการสร้างภาพ (ให้ใครคิดเอาเอง)
(3)  ข้อจำกัดข้อที่ 2   คือติด C&C   ทั้งที่ระดับเหนือ กพร. และใน กพร. บางส่วน (หลายส่วน)   C&C คือ Command & Control
(4) ข้อจำกัดข้อที่ 3  คือเรื่องคุณธรรมจริยธรรม   กพร. ทำงานส่งเสริมเรื่องนี้ในลักษณะที่คนทั่วไปรู้สึกว่าเป็นการทำหลอก ๆ   เพราะในช่วงที่ กพร. ทำงาน   คนทั่วไปคิดว่ามีคอรัปชั่นเกิดขึ้นมากกว่าสมัยก่อน ๆ เสียอีก

วิจารณ์  พานิช
 15 ก.พ.49