แนะนำรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนชาวนา

         รศ. ดร. อรทัย  รวยอาจิณ  แห่งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล   ได้รายงานเรื่อง "การขับเคลื่อนการลด ละ เลิกการใช้สารเคมี : การพัฒนารูปแบบโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม"   ในการประชุม "สังคมวิชาการ : ความรู้บูรณาการ"  เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.48   จึงขอนำรายงานดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อที่นี่

วิจารณ์  พานิช
 14 ก.พ.49