ประโยชน์ของการบริหารจัดการความรู้

๑.   ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ การเรียนรู้งานใหม่
๒. บุคลากรได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
๓.  มีผลกำไรมากขึ้น/ลดต้นทุน
๔.  ลดการสูญเสียเวลา
๕.  มีความคงที่ในผลของการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และ ผลิตภัณฑ์
๖.   การคงรักษาคุณภาพ หรือ ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไว้
๗.  การพัฒนาคุณภาพของความรู้ไปสู่นวตกรรมใหม่ๆ

ขั้นตอนจัดการความรู้


๑.   สำรวจความรู้ในองค์กร
๒. การวางแผนความรู้เพื่อการรวบรวมและจัดเก็บ
๓.  การพัฒนาความรู้
๔.  การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) หรือ การแบ่งปันความรู้ ( Knowledge Sharing )

JJ