การวินิจฉัยแยกโรค การักษาเบื้องต้น ผู้ป่วยใช้บริการในครอบครัวและชุมชนที่มีปัญหาสุขภาพตามกลุ่มอาการ

วัตถุประสงค์

1.วิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างพร้อมทั้งวินิจฉัยโรคตามกลุ่มอาการต่างๆได้

2. วินิจฉัยโรคถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีข้อมูลอ้างอิงและให้เหตุผล

3. บอกวิธีรักษาเบื้องต้น ตัดสินใจส่งต่อ หรือใช้หลักการที่จำเป็นอย่างเหมาะสม

4. ระบุคำแนะนำวิธีการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้รับบริการตัวอย่างได้

สถานการณ์

ผู้ป่วยชายไทย อายุ 40 ปี

CC: เจ็บแน่นหน้าอก ไม่ร้าวไปที่ใด อาการดีขึ้นเมื่อเรอ อาการปวดเกิดขึ้นเป็นระยะ

PH: บิดาและมารดา เป็น DM ตัวผู้ป่วยไม่เคยรักษาโรคใดมาก่อน อาการแน่นแบบนี้เป็นบ่อยๆ

PE: obese old man , not pale,no icteric sclera

Chest-heart regular,no murmur,no adventitious sound

Abdomen: Sift,Mild tenderness at epigastrium,no rebound tenderness,no guarding