Do/Don't ในบทบาทของ facilitator และNote taker (ตอน 1 : สรุปบทเรียนจากเวที KM สมุทรสงคราม)

ศรีวิภา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากฝึกปฏิบัติเล่าเรื่องบ้าง บางคนทำหน้าที่เป็น Facilitator บางคนทำหน้าที่เป็น Note taker

 

ของฝากจากเวทีพัฒนาศักยภาพ Facilitator / Note taker

ซึ่งทีม สพฐ. จ.สมุทรสงคราม โดยแกนนำ คือ อาจารย์แมนสรวง และคณะ ... เพื่อนร่วมเส้นทางKM ได้ให้เกียรติ KM Team กรมอนามัยเป็นพี่เลี้ยงตอนเริ่มต้น ให้กับ KM Team จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งในการประชุมครั้งนั้น จัดขึ้น วันที่ 9-10 ม.ค.49 ณ ห้องประชุม สพฐ. กลุ่มผู้เข้าประชุม มีประมาณ 30 -40 คน จากหลายหน่วยงาน เช่น สสจ. เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประมงจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ฯลฯ หัวปลา (KV) วันนั้น คือ ความประทับใจในการดำเนินงานอาหารปลอดภัย และประเด็นหนึ่งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากฝึกปฏิบัติเล่าเรื่องบ้าง บางคนทำหน้าที่เป็น Facilitator บางคนทำหน้าที่เป็น Note taker

ในท้ายเวที ได้มีการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อช่วยกันสรุปบทเรียน Do/Don't ในบทบาทของ facilitator และ Note taker

เลยขอหยิบ...มาแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ร่วมกันนะคะ

บทบาท Facilitator

ควรทำ (Do)

ไม่ควรทำ (Don't)

1. รับฟังความคิดเห็นสมาชิกกลุ่ม 1. ใช้ความคิดเห็นของตนเป็นหลัก
2. กระตุ้นให้สมาชิกเล่าเรื่อง จากประสบการณ์ตนเอง 2. ใช้คำพูดชี้นำออกนอกเรื่อง
3. สร้างบรรยากาศที่ดีในการพูดคุย 3. การใช้คำพูดที่รุนแรง เสียดสี
4. พูดจาสุภาพ 4. ขัดจังหวะการเล่าเรื่อง
5. ศึกษาประเด็นที่จะมาพูดคุย 5. การปล่อยให้สมาชิกเล่าเรื่องออกนอกประเด็น
6. ถ้าสมาชิกเล่าเรื่องออกนอกประเด็นพยายามซักถาม และนำเข้าสู่ประเด็น  
7. มีเทคนิคในการพูด  
8. ควบคุมเวลาในการพูด  
9. สรุปประเด็นสำคัญให้สมาชิกทราบ  
10. มีการใช้คำพูดที่สุภาพ  

 

บทบาท Note Taker

ควรทำ (Do)

ไม่ควรทำ (Don't)

1. รับจับประเด็นสำคัญของเรื่อง 1. ไม่ควรให้สมาชิกเล่าซ้ำ
2. สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมได้ 2. ละเลยประเด็นสำคัญ
3. ซักถามในประเด็นที่สงสัย 3. ขัดจังหวะ ขณะสมาชิกเล่าเรื่อง
4. พูดจาสุภาพ 4. แสดงกิริยาไม่สุภาพ
5. เสริม ในกรณีที่พูดไม่ตรงประเด็น  
6. มีเทคนิคในการจดบันทึกเร็ว และอ่านง่าย  
7. การเน้นใจความสำคัญของเรื่องที่เล่า  
8. บันทึกสรุปประเด็นสำคัญ   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศรีวิภาความเห็น (0)