สรุปรายงาน KM หน้าชั้นเรียน


รายงาน, องค์การแห่งการเรียนรู้, การจัดการความรู้

1.การจัดการความรู้คณะแพทย์ มอ.

          ทางคณะแพทย์ของ มอ. จะมีการแชร์ความรู้กันผ่านทางเว็บไซด์  ให้แพทย์  พยาบาล  มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  มีการแชร์ความรู้จากประสบการณ์จริง  ส่วนใหญ่จะรู้กันภายในองค์กร

2.บริษัท True

          วิสัยทัศน์ของ True  คือ เป็นการให้บริการทางด้านการสื่อสารและมุ่งตอบสนองเป้าหมายหลัก

           มีกระบวนการทำงานดังนี้

           1.การปรับเปลี่ยนการจัดการพฤติกรรม

           2.การสื่อสารทั่วทั้งองค์กร

           3.การจัดหากระบวนการ

           4.การเรียนรู้

           5.การวัดและติดตามประเมิณผล

           6.การสร้างแรงจูงใจ

3.กรมส่งเสริมการเกษตร

           กรมส่งเสริมการเกษตร จะเน้นพันธกิจเป้นหลัก คือ การต้องการให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  มีการดำเนินงาน  3  ขั้นตอน  ดังนี้

           1.ขั้นตอนการเตรียมงาน  จะจัดวางเป้าหมาย  กำหนดแนวทางการบริหาร

           2.ขั้นตอนการดำเนินงาน จะดำเนินงานตามเป้นหมาย

           3.ขั้นตอนติดตามและประเมินผล  จะติดตามดูผลว่าประสบความสำเร็จหรือไม่  มีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ประสบความสำเร็จแล้วนำมาประเมินผล  เพื่อจะปรับปรุง แก้ไข

4.บริษัทปูนซีเมนต์

           มีอุดมการณ์ดังนี้

           - ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

           - ตั้งมั่นในความเป็นเลิศ

           - เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

          - ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

           - มีกลยุทธ์  คือ เน้นคุณธรรม มีเหตุผล และการสรรหา

5.บริษัท TOYOTA

           ใช้หลัก 5 whys  คือ การปฏิบัติมีการใช้ความรู้ในการวิเคราะห์  โดยมีการตตั้งคำถามในการทำงานขึ้นมา  5  ข้อ  เรียกว่า  หลัก 5 whys  เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหา

6.gotoknow

           เป็น  wab  สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการเล่าประสบการณ์แห่งความสำเร็จถ่ายทอดผ่านทาง  บล็อก

7.ส.ค.ส

            การจัดการความรู้มีดังนี้

           - สนับสนุน

           - จัดแบ่งงาน

           - กำหนดโจทย์และตีโจทย์

          - แบ่งกลุ่มทำงาน

           - มีการเล่าเรื่องตามประเด็นและสรุป

           - นำความรู้ทั้งหมดมารวบรวม

           - นำข้อมูลย่อยจัดเข้ากลุ่มใหญ่

           - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

           - จัดเวลาทำงานให้เหมาะสม

           - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำ  โดยบล็อก

8.ไม้เรียง

           ไม้เรียง คือ ตำบลหนึ่งใน อ.ขวาง จ.นครศรีธรมราช  ปัญหาของชาวไม้เรียง คือ ไม่สามารถกำหนดราคายางพาราได้เนื่องจากการขายยางพาราไม่มีการกำหนดราคาไว้ตายตัว

            มหาวิทยาลัยชีวิตไม้เรียง  มีการเรียนการสอนหลายสาขาด้วยกัน  การเรียนของมหาวิทยาลัยชีวิต คือ มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแชรืความรู้ร่วมกัน จะศึกษางานและพัฒนางานภายในชุมชนไม้เรียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9.กรมอนามัย

            มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งองค์กร และสืบทอดข้อมูล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน  เพื่อส่งเสริมทางด้านสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

            การจัดการองค์กร  คือ 

            - ฐานความรู้

            - เครื่องมือในการสื่อสาร

            - เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมสุขภา

10.โรงเรียนชาวนา

            เกิดจากการรวมตัวของชาวนาในจ.สุพรรณบุรี  หลักสูตรมุ่งเน้นการทำนาไม่ใช้สารเคมี และการกำจัดศัตรูพืช โดยการใช้สมุนไพรต่าง ๆ

            กระบวนการสำคัญของการจัดการความรู้ของโรงเรียนชาวนา

           - เวทีชาวบ้าน

           - เวทีวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ

           - เวทีอื่น ๆ คือ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของชาวนา

11.โรงพยาบาลศิริราช

            การจัดการความรู้ของโรงพยาบาลศิริราช  จะเน้นเรื่องของแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างระบบเครือข่ายของระบบความรู้  โดยมีเครือข่ายของหน่วยงานศิริราชเองและเครือข่ายของหน่วยงานอื่น เป็นการพัฒนาการจัดการความรู้ให้ทันกับองค์อื่น

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 14933เขียนเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2006 20:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:16 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี