ขุมความรู้กลุ่ม 2 : เลขานุการคณะ

บางทีการเล่าที่ออกมาจากการปฏิบัติจริง โดยไม่ได้อาศัยทฤษฎีหรือหลักการอะไรมากมาย เพียงแต่เมื่อเล่าจบแล้วสามารถสรุปได้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า .... จะทำให้จดจำอะไรได้แม่นยำ

  ผมลังเลอยู่นานในการเขียน Blog นี้ เมื่อรับปากจากที่ประชุม CKO KF รุ่น 2 ที่ทรัพย์ไพรวัลย์ ว่าจะเขียนขุมความรู้กลุ่ม 2 : เลขานุการคณะ เพราะเมื่อสิ่งที่ผมได้จดบันทึกมากลับสูญหายไปอย่างไร้ร่องลอย พยายามค้นหา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณกิจทั้งหลายเล่า แต่ไม่ประสบความสำเร็จ วันนี้จึงตัดสินใจเขียนเท่าที่สมองจะซึบซับข้อมูลได้ ผมจึงนึกถึงคำพูดของรศ.มาลินี ว่าบางทีการเล่าที่ออกมาจากการปฏิบัติจริง โดยไม่ได้อาศัยทฤษฎีหรือหลักการอะไรมากมาย เพียงแต่เมื่อเล่าจบแล้วสามารถสรุปได้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า .... จะทำให้จดจำอะไรได้แม่นยำ เพราะความรู้ที่ได้จากการเล่า เมื่อไม่บันทึก หรือบันทึกแล้วสูญหายอย่างผม จะจดจำอะไรไม่ค่อยได้ หรือได้เพียงบางส่วน ต้องขออภัยผู้เล่าและผู้อ่านทุกท่านด้วย ถ้าผู้เล่าที่ผมได้อ้างอิง ได้อ่านใน Blog นี้จะช่วยเติมเต็มให้สมบูรณ์ในส่วนที่ผมไม่ได้เขียน ก็ขอขอบคุณมากครับ

 

 ประเด็นเล่า

เรื่องเล่า (ฉบับย่อ)

 ผู้เล่า

 •  คู่มือการทำประกันคุณภาพ

 "คณะฯ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ยังไม่มีคู่มือการทำประกันคุณภาพ ใช้วิธีดึง Tacit Knowledge ที่มีอยู่ในผู้ปฏิบัติงาน เขียนบรรยายออกมาและจัดทำเป็นคู่มือการทำประกันคุณภาพ"

 อ.อธิป
 •  การดำเนินงานประกันคุณภาพ
 "การประกันคุณภาพ ใช้วิธีการประชุมที่บ่อยและสั้น ใช้เวลาไม่มาก การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบกำลังดำเนินการจัดซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสาร"  คุณบุณณิตา
 •  ความสะดวกในการประสานงาน
 "การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้รวบรวมเบอร์โทรศัพท์มือถือ โทรภายใน โทรสาร สำหรับผู้บริหาร และผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานได้ โดยจัดทำเป็นเล่มขนาดพกพาได้"  คุณจรัญ
 • จาก 5 ส. สู่ สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

 "คณะสหเวชฯ ได้มีกิจกรรม 5 ส.เป็นพื้นฐาน และได้สมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อประเมินตามเกณฑ์สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา โดยผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ได้รับใบรับรองทอง" 

 บอย
 •  การสื่อสารเชิงรุก
 "เพื่อให้การแจ้งเวียนหนังสือประจำวัน มีหลายช่องทาง และบุคลากรในคณะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว จึงได้มีสรุปเรื่องสำคัญที่เข้ามาในคณะ และแจ้งเวียนทาง e-mail ส่งให้กับทุกคณะ ภายใต้ชื่อ e-news today โดยมีการทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการคอมฯ และเลขานุการคณะฯ"  บอย
 •  การทำงานเป็นทีม
 "ทุกคนช่วยกันในการทำประกันคุณภาพ มีการทานอาหารร่วมกัน เลขานุการต้องเป็นผู้นำและพร้อมลุย"  คุณจิระประภา
 •  การดำเนินงานประกันคุณภาพ
 "การทำประกันคุณภาพมีการจัดเก็บเอกสารตามองค์ประกอบการประกันคูณภาพในระหว่างปฎิบัติงาน และมีการดูงานการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ที่คณะสหเวชศาสตร์ และหน่วยงานได้รับรางวัล 5 ส. จากมหาวิทยาลัย"  คุณณาตยา
 •  การดำเนินงานประกันคุณภาพกับ IT
 "มีผู้บริหารเป็นผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานประกันคุณภาพและอยู่ในระหว่างการจัดทำโปรแกรมเพื่อพัฒนา QA"  คุณเพชรรัตน์
 •  การดำเนินงานประกันคุณภาพ
 "มีผู้บริหารเป็นผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานประกันคุณภาพ และทุกคนช่วยกันในการทำ QA"  คุณพัชรี
 • การดำเนินงานประกันคุณภาพ
 "มีการประชุมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานจากผู้บริหารของคณะสำหรับการทำ QA ในเบื้องต้น และทุกคนมีส่วนร่วมในการทำ QA "  คุณมุกดา
 • การดำเนินงานประกันคุณภาพ
 "บุคลากรในหน่วยงานช่วยกัน โดยมีการแบ่งงานกันทำ QA"  คุณสกาวรัตน์
 • การดำเนินงานประกันคุณภาพ
 " มีการประชุมสำนักงานเป็นประจำทุกเดือน ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำ QA เลขานุการคณะทำหน้าที่รับนโยบายจากทางคณะและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบ มีการจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสะดวกในตรวจประเมิน"  คุณศิริวัลย์
 •  QA สัญจร
 "เนื่องจากคณะแพทย์ฯ มีหลายศูนย์ จึงได้จัดกิจกรรม QA สัญจร เพื่อให้การทำประกันคุณภาพเป็นระบบเดียวกัน"  คุณสุกัญญา

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)