AAR โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเป็น CKO, KF รุ่นที่ 2

ได้รับความรู้เรื่อง KM, รู้จักวิธีการสกัดความรู้จากเรื่องที่คนอื่นเล่า, มีเครือข่ายประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่ดีขึ้น และจะกลับไปนำความรู้ที่ได้ไปฝึกปฏิบัติ และจะสมัคร KM blog

After Action Review (AAR) : รวบรวมจากผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ทุกท่านครับ

1. ท่านคาดหวังอยากเห็น หรืออยากได้อะไรบ้างจากการมาเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้?

         - ได้รับความรู้ เทคนิคในการทำการประกันคุณภาพของหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อนำไปพัฒนางานของหน่วยงานสถานีวิทยุ
         - คาดว่าจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ ในด้าน QA และ KM
         - ได้รับความรู้จากเพื่อน ๆ ที่ทำ QA ในมหาวิทยาลัย
         - คาดหวังจะได้เกร็ดความรู้มาสะสมไว้กับตัวเองเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน
         - สิ่งใหม่ ๆ จากเพื่อนร่วมงานเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน
         - ได้เครือข่ายในการนำไปทำ QA ของคณะฯ
         - ความรู้จากสมาชิกในด้าน KM
         - การบริหารจัดการสำนักงานของแต่ละคณะเป็นอย่างไร และมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ อะไรมาใช้ในการทำงานในสำนักงานบ้าง
         - มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
         - มีโอกาสเรียนรู้จากหน่วยงานอื่นที่ประสบความสำเร็จ
         - ได้ความรู้จากการที่มาสัมมนา เพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาในการทำงานของตนเอง
         - อยากได้รู้จักว่า KM เป็นอย่างไร และนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
         - คาดว่าจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการประชุมครั้งนี้
         - อยากเห็นการรวมกลุ่มของสายงาน (นโยบายและแผน, ประกันคุณภาพ) ของ ม.นเรศวร
         - อยากได้ความรู้ที่ชัดเจนของ KM
         - อยากเห็นวิธีการจัดการ KM, อยากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
         - อยากเห็นความรู้สู่ความสำเร็จของหน่วยงานสำนักงานของคณะต่าง ๆ
         - อยากได้รับทราบความรู้ด้านการบริหารและจัดการของหน่วยงานอื่น ๆ
         - การแก้ไขปัญหาในด้านการทำประกันคุณภาพการศึกษา
         - นำความรู้ที่ได้จากแก่นความรู้ ไปใช้ปฏิบัติได้จริงกับหน่วยงานของตัวเอง และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
         - คาดหวังอยากได้รับความรู้ความเข้าใจ KM ให้มากยิ่งขึ้น
         - ความรู้และความเข้าใจเรื่องขอ KM
         - ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Model ของ KM ให้ได้รับความรู้มากขึ้น
         - อยากให้การ  Sharing ความรู้จากประสบการณ์จริงของบุคลากรที่มาในวันนี้
         - อยากได้แนวทางเพื่อกลับไปเพิ่มพูน วิธีการแก้ปัญหางานของตนเองหรือองค์กรต่อไป
         - ได้รับรู้บทบาทของคุณกิจกับคุณอำนวย
         - ได้รับรู้การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
         - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้อื่น ที่อยู่ในสายงานเดียวกัน
         - อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานเพื่อประสบผลสำเร็จขององค์กรจากคณะต่าง ๆ
         - คาดหวังว่าจะมีความรู้ ความเข้าใจ KM มากยิ่งขึ้น และการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
         - อยากได้ความรู้ ประสบการณ์ หรือมุมมองต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์หรือปฏิบัติงาน
         - ประสบการณ์ของแต่ละหน่วยงานที่มาเล่าเรื่อง
         - ความประทับใจของหน่วยงานที่เล่าเรื่อง สามารถนำไปประยุกต์หรือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
         - การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน
         - ต้องมีความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
         - เพิ่มพูนความรู้นำไปพัฒนางานด้าน QA
         - มีความเข้าใจเรื่อง KM มากขึ้น
         - อยากให้การทำ KM เป็นวัฒนธรรมของทุกหน่วยงาน
         - ต้องการทราบวิธีการทำงานของหน่วยงานอื่น การแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
         - มีความเข้าใจในการทำ QA, KM มากขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติการในหน่วยงานได้ผลสำเร็จ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น เรียนรู้ผลสำเร็จจากผู้อื่นเพื่อนำไปใช้จริง
         - ความรู้เรื่อง KM ของการปฏิบัติงาน QA
         - ความรู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน (KM)
         - สานสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานด้าน QA (เพื่อน ๆ + น้อง ๆ หรือ พี่ ๆ ) เพื่อผลทาง KM
         - สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
         - คาดหวังว่าจะได้รับความรู้ KM จากวิทยากรที่มาบรรยาย และได้ความรู้ใหม่จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของผู้เข้าร่วมสัมมนาตลอดจนถึงความสัมพันธ์กับบุคลากรในหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานงาน สะดวกต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
         - คาดหวังที่จะได้แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเองกับบุคลากรจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
         - อยากได้แนวคิดใหม่ ๆ ที่ทางหน่วยงานอื่น ๆ นำมาใช้ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
         - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรจากหน่วยงานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย
         - บุคลากรในองค์กร Non-Teaching มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง KM
         - บุคลากรแชร์แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น
         - มีการบันทึกความรู้มากขึ้นผ่านบล็อก
         - มีการจัดการความรู้สำหรับกลุ่มอาจารย์ผู้สอน

2. สิ่งที่ท่านคาดหวังไว้บรรลุหรือไม่เพียงไร หากไม่บรรลุเป็นเพราะเหตุใดบ้าง?

         - ได้รับอย่างที่คาดหวัง
         - การทำการประเมินคุณภาพหน่วยย่อย
         - บรรลุตามที่ได้ตั้งใจไว้
         - บรรลุผลตามที่ต้องการ
         - ความคาดหวังบรรลุไปส่วนหนึ่ง 
         - ได้ประสบการณ์ไปปรับปรุงาน
         - ได้มากกว่าที่คิด
         - ได้รับสาระความรู้ ได้เพื่อนมากขึ้น
         - ได้ทราบการนำ IT มาช่วย บริหารจัดการทำงานได้มากขึ้น
         - ได้รับรู้กิจกรรมของหน่วยงานอื่น เพื่อปรับใช้ในหน่วยงานของตนเอง
         - สิ่งที่คาดหวังไว้ก็ได้แต่ยังไม่ถึงกับ 100% เพราะว่าเรายังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้มากพอ
         - บรรลุตามสิ่งที่คาดหวังไว้ เนื่องจากได้รู้จักประโยชน์จากการทำ KM และได้เรียนรู้จากการได้ปฏิบัติจริง รวมทั้งได้ความรู้ในเรื่องการทำประกันคุณภาพที่ประสบความสำเร็จของหน่วยงานอื่นอีกด้วย
         - มีความเข้าใจมากขึ้น
         - บรรลุ เห็นกลุ่มและสัมพันธภาพที่ดี ได้รู้จักกันของกลุ่มงานนโยบายและแผน, QA ม.
         - ได้รับความรู้เรื่อง KM มากยิ่งขึ้น
         - บรรลุตามสิ่งที่คาดหวังไว้
         - บรรลุตามสิ่งที่คาดหวัง เนื่องจากได้รับทราบการบริหารและจัดการของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ
         - ส่วนใหญ่บรรลุ แต่บางประเด็นอาจไม่บรรลุ เนื่องจากบรรยากาศการทำงาน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติของแต่ละคณะฯ แตกต่างกัน แต่เราสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานตัวเองได้ เพราะตัวเราเองจะรู้ดีที่สุดว่าธรรมชาติของการทำงานของคณะเป็นอย่างไร
         - ได้บรรลุผลอยู่ในระดับหนึ่ง
         - ก็มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และได้ทราบประสบการณ์การทำงานของหน่วยงานอื่นที่มีประสบความสำเร็จเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเอง
         - ได้รับบรรลุวัตถุประสงค์ที่อยากรู้ KM
         - บรรลุตามที่คาดหวัง
         - บรรลุตามที่คาดหวังทุกประการ
         - บรรลุตามวัตถุประสงค์เพราะทราบถึงประโยชน์ของการทำ KM
         - สิ่งที่คาดหวังบรรลุ คือ มีความรู้ ความเข้าใจ KM มากยิ่งขึ้นและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
         - บรรลุเป็นอย่างมาก เพราะว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เราอาจประสบอยู่ก็มีวิธีและแนวทางที่จะนำไปแก้ไขตลอดจนพัฒนางานในสำนักงานได้
         - บรรลุเป้าหมาย
         - บรรลุตามที่ตนเองต้องการทราบ
         - บรรลุตามวัตถุประสงค์ เห็นการทำงานและการนำความรู้จากประสบการณ์ เพื่อใช้ในการทำงานของตนเองเพื่อพัฒนาองค์กร
         - บรรลุ ได้ทราบวิธีการแก้ปัญหาในการทำงานในบางเรื่อง บางประเด็น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานตนเองต่อไป
         - มีความรู้และความเข้าใจ KM มากขึ้น แต่เนื่องจากพื้นฐานความเข้าใจยังมีน้อย จึงอาจทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร
         - ทบทวนความรู้เกี่ยวกับ KM
         - มีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันและแลกเปลี่ยนความรู้จากการปฏิบัติงาน (แบบกัลยาณมิตร)
         - ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเลือกผู้ประเมินเพื่อพัฒนาองค์กร การประเมินการมีส่วนร่วม
         - บรรลุวัตถุประสงค์พอควร (ค่อนข้างดี)
         - บรรลุ และเกินความคาดหวัง เนื่องจากได้รับความรู้เพิ่มเติม ได้มุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป
         - บรรลุตามความคาดหวังที่ตั้งไว้ เนื่องจากได้แนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติในหน่วยงานได้
         - บรรลุ เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกในกลุ่มจำนวนน้อย จึงทำให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันค่อนข้างมาก
         - บุคลากรในองค์ Non-Teaching มีความรู้ความเข้าใจ บรรลุแต่อาจยังไม่ทั่วถึง มหาวิทยาลัยต้องจัดเวทีแบบนี้บ่อย ๆ
         - บุคลากรแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันเริ่มเกิดขึ้นบ้างแล้วแต่หลายคนยังประหม่าอยู่ แต่จริง ๆ แล้วความสำเร็จของแต่ละคนมีความสำเร็จทั้งสิ้นเป็นตัวคูณขององค์กร เหมือนกับคำที่ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว”

3. ท่านเห็นว่าการสัมมนาครั้งต่อไป (อีกประมาณ 3 เดือนข้างหน้า) ควรปรับปรุงเรื่องอะไรบ้าง?

         - สถานที่ควรใกล้ ๆ มน. หรืออยู่ภายในจังหวัด (ในตัวเมือง)
         - ควรจะเลือกผู้ที่ปฏิบัติงานจริงมาอบรมเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ไปถ่ายทอดต่อไปให้คนในองค์กรทราบ
         - อยากให้ทุกคนที่เข้าร่วมสัมมนาได้มีกิจกรรมร่วมกันในทุกโปรแกรมจนเสร็จสิ้นการประชุม
         - เวลาในการสัมมนาควรมากกว่านี้ เพื่อให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น
         - การจัดการเรื่องเวลา
         - ถ้าจัดที่พักค้างคืน ควรจัดที่ต่างจังหวัด เพื่อคนที่เข้าร่วมจะได้ค้างคืนทุกคน ไม่ต้องกลับในวันเดียวกัน
         - ควรมีวิทยากรประจำกลุ่ม เพื่อส่งประเด็นจากผู้เข้าร่วมประชุมให้ได้
         - สถานที่การจัดประชุม, หัวข้อการจัดประชุม
         - อยากให้จัด work shop ที่เกี่ยวกับงาน QA. (แก่น หรือ แนวทางการสร้างเกณฑ์ Non-Teaching) ที่เป็นรูปธรรม และนำไปใช้ได้  และอาจเพิ่มเวลาเป็น 2 วัน
         - การกำหนดภารกิจหลักองค์ประกอบที่ 10 ของสำนักงานเลขาฯ (3 เดือนข้างหน้าอาจจะไม่ทัน) การจัดสัมมนาครั้งนี้ดีอยู่แล้ว ไม่มีอะไรต้องปรับปรุง จัดบ่อย ๆ ดีทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างคณะฯ และหน่วยงาน แต่ควรมีกิจกรรมที่เป็นการคลายเครียด และสามารถรู้จักกันได้ทุกคนมากยิ่งขึ้น
         - อยากให้กำหนดระยะเวลาให้มากกว่านี้ เช่น กำหนดเป็น 1 วันครึ่ง
         - ควรจัดสัมมนาที่มหาวิทยาลัย
         - ให้ความรู้เกี่ยวกับ KV เพื่อเป้าประสงค์ขององค์กร
         - เวลา
         - ระยะเวลาในการสัมมนาฯ ควรมีเวลาให้มากกว่าเดิม
         - ทำอย่างไรก็ได้ที่ให้ทุกคนได้ร่วมนำเสนอต่อที่ประชุม
         - อยากให้หน่วยประกันฯ มน. จัดประชุมและทำ KM ของภารกิจหลัก (องค์ 10) โดยนำเอาเลขาและผู้ปฏิบัติงาน QA. ของแต่ละคณะมาประชุมพิจารณาร่วมกัน
         - อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบที่ 10 ของแต่ละหน่วย
         - สถานที่ควรเป็นโรงแรมในตัวเมืองก็ได้
         - ดี
         - เทคนิคการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
         - ระยะเวลาการสัมมนาควรจะกระชับกว่าครั้งนี้ และควรอบรมความรู้เพิ่มเติมโดยผู้บรรยายหรือวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง
         - เวลา
         - กลุ่มเป้าหมายลงไปสู่หัวหน้างานด้วย ควรแบ่งกลุ่มงานตามภารกิจกลุ่มงานของสำนักงานเลขาและจัดทำ KPI ร่วมกัน
         - พื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรมควรมีพอควร หรือมีการปฏิบัติจริงในหน่วยงานก่อน (อาจจะไม่ประสบความสำเร็จนัก แต่ต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น) กระชับให้พอดีกับเวลา
         - แต่ละกลุ่มควรมีที่ปรึกษากลุ่ม (บางครั้งสมาชิกกลุ่มเข้าใจไม่ตรงกัน)
         - ในการเริ่มกิจกรรม ควรมีการละลายพฤติกรรมก่อน จะมีประสิทธิผลของโครงการมากกว่านี้ เพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อน (หากไม่มีความคุ้นเคยกันพอสมควร ก็ไม่กล้าที่จะซักถามสักเท่าไหร่) (กิจกรรมกลุ่มละลายพฤติกรรมอาจจะทำช่วงกลางคืนก่อนวันจัดกิจกรรม)
         - ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมเป็น 2 วัน
         - ปรับปรุงเรื่องเวลาสัมมนา จัดกิจกรรมกลางคืนด้วยเพื่อสร้างความสัมพันธ์และจะได้ความเอื้ออาทรต่อกัน
         - เนื้อหาความรู้ค่อนข้างมาก แต่ระยะเวลาน้อยเกินไป
         - อยากให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะทำให้เห็นแนวคิดต่าง ๆ   จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่แตกต่างจากการปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย
         - อยากให้จัดอย่างน้อย 2 วัน เพื่อให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานมีโอกาสแลกเปลี่ยนสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันง่ายขึ้น
         - ควรจัดพูดคุยในหน่วยงานระดับย่อยลงไป เช่น งานวิจัย งานพัสดุ งานการเงิน งานธุรการ โดยเฉพาะการจัดการความรู้ให้กับกลุ่มอาจารย์

4. ท่านได้ความคิดอะไรใหม่บ้างจากการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ และจะกลับไปทำอะไร?

         - การทำการประเมินของงานย่อย จะนำไปเสนอหัวหน้าสถานีวิทยุ เพื่อนำไปปรับใช้กับหน่วยงานต่อไป
         - นำระบบ KM ไปใช้ในการทำงานของหน่วยงาน
         - ได้ความรู้จากผู้เข้าร่วมประชุม และจะกลับไปเขียน blog
         - ทีม work ที่ดีทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ การประเมินตนเองให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินและจะกลับไปทำการประเมินเลขาฯ
         - ได้แนวคิดใหม่จากเพื่อนร่วมสัมมนา เพื่อนำไปเป็นแนวคิดใหม่ ๆ ในหน่วยงานตนเอง
         - จะนำ KM จากสมาชิกไปใช้ในองค์กรและถ่ายทอดสู่บุคลากรในหน่วยงาน
         - จะนำเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ ๆ ไปใช้ในสำนักงาน
         - ได้รู้จักเพื่อนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น มีโอกาสในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนจากการประสานงาน
         - ได้ความคิดจากหลาย ๆ ท่านในการทำงานของแต่ละที่ และคิดว่าสิ่งที่ได้รับคงจะได้นำไปประยุกต์ในการทำงานของตนเองได้ไม่มากก็น้อย
         - ได้รู้จักเพื่อนร่วมงานใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนและได้ประโยชน์จากการพูดคุยในเรื่องงาน
         - ได้เห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประโยชน์ที่เกิดขึ้น จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงานที่ปฏิบัติและพยายามถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงาน
         - จะนำข้อมูลบางอย่างที่ได้รับวันนี้ไปใช้กับคณะฯ ของตนเอง
         - รู้กระบวนการของ KM, นำไปขยายผลให้กับเพื่อนร่วมสำนักงานเลขาฯ คณะ
         - ได้ความคิดว่าอยากกลับไปทำ KM ให้กับคณะ และการจัดรูปแบบตามที่หน่วยประกันคุณภาพจัดขึ้น
         - กลับไปพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน
         - การจัดทำขอบเขตของงานต่าง ๆ ในหน่วยงานย่อยของแต่ละงาน
         - ผลักดันการแต่งตั้งหัวหน้างาน
         - การทำงานเป็นทีม, การสื่อสาร, การคิดอย่างเป็นระบบ และสิ่งที่จะกลับไปทำ จัดประชุมถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้กับบุคลากรในคณะฯ ได้รับทราบ เพื่อที่จะเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
         - ได้รู้และเข้าใจบทบาทการเป็นผู้เล่าและผู้รับฟังโดยได้ลงมือปฏิบัติจริง และจะนำกลับไปเผยแพร่กับหน่วยงานต่อไป
         - การทำระบบ IT เข้าไปเกี่ยวกับการทำ SAR, การทำงานร่วมกัน, การมีความรับผิดชอบ, การประเมินหน่วยงานย่อย
         - ปรับรูปแบบการทำงานขององค์กร โดยการนำความรู้ของ KM ไปใช้
         - สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฟังมาสรุปเป็น Key Success factor ได้ และจะกลับไปเผยแพร่ให้เพื่อนร่วมงานและองค์กรได้ปฏิบัติต่อไป
         - การพูดคุยออกจากใจ ได้อะไรดี ๆ อีกมากมายยิ่งฟังยิ่งได้ และจะกลับไปทำการปรับกลยุทธ์ในการจัดการ Blog ของตัวเองใหม่ โดยเขียนให้ผู้ช่วยในหน่วยงานได้นำลง blog และเป็นคุณอำนวยในหน่วยงานที่จะทำให้ KM ประสบความสำเร็จ
         - ได้ทราบว่าหลักการทำ KM ต้องเริ่มจากอะไร ทำอย่างไร สรุปประเด็นเพื่อหาแก่นของความรู้อย่างไร และจะนำกระบวนการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของสำนักงานเลขานุการคณะ โดยการฝึกจับประเด็น
         - ทราบว่า blog คืออะไร และจะกลับไปเป็นสมาชิกของ blog
         - ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง KM มากยิ่งขึ้น และจะกลับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในองค์กรต่อไป
         - วิธีการแก้ปัญหา และเทคนิคในการที่จะจัดการความรู้ให้กับผู้ร่วมงานในหน่วยงาน และจะนำความคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากผู้ร่วมสัมมนาไปแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกันในองค์กร
         - การประกันคุณภาพในหน่วยงานย่อย
         - ผู้รับผิดชอบด้าน QA ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหาร อาจทำควบคู่กันไป
         - Core Competence ด้านประกันคุณภาพ
         - พลังของการทำ Group Dynamic
         - พัฒนา model ที่ใช้กับหน่วยงาน
         - เผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่นและศึกษาระบบ KM อย่างจริงจัง
         - ควรใช้เทคโนโลยีในเรื่องการประกันคุณภาพ
         - การบริการงานในสำนักงาน (E-office)
         - ได้รู้แนวทางในการจัดทำ QA, KM เพื่อสามารถนำไปใช้งานในหน่วยงานได้ดีขึ้น สามารถประสานกับหน่วยงานอื่น
         - การเลือกผู้ประเมินเพื่อพัฒนางาน
         - การประเมินแบบมีส่วนร่วม
         - การประเมินจิตสำนึกในเรื่องเกี่ยวกับ QA
         - เห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ประสบการณ์การทำงาน
         - ได้รับความรู้เรื่อง KM,  รู้จักวิธีการสกัดความรู้จากเรื่องที่คนอื่นเล่า, มีเครือข่ายประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่ดีขึ้น  และจะกลับไปนำความรู้ที่ได้ไปฝึกปฏิบัติ และจะสมัคร KM blog
         - ได้ประสบการณ์การทำงาน QA ที่ประสบความสำเร็จของหน่วยงานต่าง ๆ และสามารถนำไปพัฒนางาน QA ของหน่วยงานตนเองได้
         - ได้ความรู้เกี่ยวกับ KM และการเป็น CKO : KF เพิ่มมากขึ้น และคิดไว้ว่าจะนำกลับไปปฏิบัติภายในฝ่าย/งานของตนเอง และขยายต่อไปภายในองค์กรของตนเอง
         - แนวคิดใหม่ ๆ จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่นำมาปฏิบัติแล้วประสบความสำเร็จ ทำให้หน่วยงานนั้น ๆ มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเราสามารถนำแนวคิดเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
         - ได้รู้จักบุคลากรจากหน่วยงานอื่น ๆ จะกลับไปสานสัมพันธ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ มากขึ้น รวมทั้งพยายามนำวิธีการดึงความรู้ไปใช้ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และสร้างขุมความรู้ในงาน
         - บุคลากรจากสำนักหอสมุดไปเป็นตัวคูณในการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด
         - สำนักหอสมุดจะไปจัดคุยกันในองค์กรและฝึกการเขียนบล็อก

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)