บันทึกภาระงานประจำวัน

แผนคือเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่

การทำงานต้องมีแผนงานมารองรับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้ทีมีหน้าที่รับผิดชอบในงานนั้นๆทำให้งานมีเป้าหมายที่ชัดเจนโอกาสที่งานประสบความสำร็จมีมากขึ้นในการทำงานของงานรับเข้าศึกษาไม่มีแผนงานที่ชัดเจนทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้งานไม่มีทิศทาง ทำให้งานขาดประสิทธิภาพ

  การบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากผู้บริหารไม่มีความรู้ในเนื้องานที่ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบอยู่ทำให้การบริหารไม่มีประสิทธิผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกช่วยจำความเห็น (0)