Bill Gates on The New World of Work - Microsoft (2)

"At Microsoft, we believe that the key to helping businesses become more agile and productive in the global economy is to empower individual workers"

จากการที่ได้อ่านเนื้อหาจากองค์กรนี้ สามารถวิเคราห์ประเด็นด้าน KM คือ องค์กรนี้ได้พยายามปลูกฝังในเรื่องของ knowledge sharing สังเกตจากการที่พนักงานสามารถเข้าไปบอกถึงเรื่องราวต่างๆ ในองค์กร เพื่อการปรับปรุงพัฒนาองค์กร รวมทั้งการเสนอแนวคิดทางด้านโปรแกรมต่างๆ เสริมสร้างการเรียนรู้ขององค์กรได้มากมาย มีกระบวนการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจใครที่เข้ามาอ่านเรื่องราวต่างๆ ในนี้ จะได้รับความรู้หรือการศึกษาค้นคว้าไปในเวลาเดียวกัน เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดย่อมได้ทีเดียว สังเกตจากบล็อกต่างๆ ที่เข้าไปอ่าน จะมีการใช้หลายภาษาทั้งฝรั่งเศสและเยอรมันขึ้นอยู่กับสาขาที่ไมโครซอฟท์ตั้งอยู่ ขอเสนอแนะว่าหากมีการเปลี่ยนภาษาเหล่านั้นภายในบล็อกได้โดยอัตโนมัติ ก็สามารถทำให้คนที่เข้าไปสามารถอ่านได้ทุกเนื้อหา นอกจากมีเนื้อหาต่างๆ แล้วมีการลงรูปหรือหน้าจอโปรแกรมต่างๆ สามารถมองเห็นภาพได้จริงๆ และสร้างสื่อสารกันอย่างเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น เรื่องที่อ่านเป็นเรื่องราวที่เขียนโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อกระตุ้นและสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบถึงความสำคัญของระบบซอฟแวร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ให้ทุกคนตระหนักถึงการทำงานอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ เช่น Improving personal productivity, Pattern recognition and adapting filtering, Unified communication, Presence, Team collaboration, Optimizing supply chains, Finding the right information, Spotting trends for business intelligence, Insights and structured workflow เพื่อการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน และการขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายเดียวกัน สร้างระบบการสื่อสารที่ดีในองค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM @ MBA, PSUความเห็น (0)