KM องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

KM องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


          ผมเขียนบันทึกนี้เพื่อสื่อสารกับ PR สคส.   ขอให้คนใดคนหนึ่งใน 3 เข้าร่วมประชุมของ สกว. ฝ่ายชุมชน   ในวันที่ 3 ส.ค.48  13.30 – 16.30 น.  ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 14   เพื่อเชื่อมต่อ KM องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จากการประชุมนี้ซึ่งมีชื่อว่า “การประชุมหารือแนวทางการขยายผลโครงการวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย”   ซึ่งดำเนินการโดย รศ. ดร. จรัส  สุวรรณมาลา   จบโครงการไปแล้ว(www.polsci.chula.ac.th/initiatives) พบนวัตกรรมหรือการริเริ่มใหม่ ๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากมาย   น่าจะใช้ KM เป็นเครื่องมือขยายผลกิจกรรมดี ๆ เหล่านี้


          ทาง สคส. จะมีคุณแอนน์,  คุณเพชร   และผมเข้าร่วมประชุม   โดยจะหาทางหนุนใน 2 กิจกรรมคือ   เชิญบางโครงการมาร่วมงานมหกรรมจัดการความรู้   วันที่ 1 – 2 ธ.ค.48   กับหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นดี ๆ กันเองเป็นเครือข่าย


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         20 ก.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)