ในวันนี้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549    ทีม facilitator ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานปี 49 ของระดับหน่วยงาน  รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงานด้วย   โดยมีหลักการสำคัญคือ

          จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบันฯ  เฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  และหน่วยงานสามารถคิดจุดเน้นของตนเองเพิ่มได้อีก

โดยท่านสามารถดูเอกสารประกอบการทำกิจกรรมได้ด้งนี้

  • แนวทางการจัดทำแผน     planningguideline.ppt
  • แผนเข็มมุ่งสถาบันธัญญารักษ์   hoshin.doc
  • ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ  dentalplan.doc
  • แบบฟอร์มการทำแผน planningform 2549.doc