คำสั่ง

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ที่  06 / 2549

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

(ระยะที่2:ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2548-31 มีนาคม 2549)

....................................

          ตามนโยบายรัฐบาล โดยฯ พณฯ นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร) ได้ประกาศนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายจะขจัดความยากจน ให้หมดสิ้นในปี 2551 โดยผลการจดทะเบียนมีผู้ได้รับความเดือดร้อน และยากจน ทั้ง 76 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 8 ล้านคนเศษ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้กำหนด ให้มีคาราวานแก้จนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการให้ทุกสถานศึกษาในสังกัด ได้ร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนโดยบูรณาการ การทำงานของสถานศึกษาทุกประเภทวิชา ในรูปของคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด กับจังหวัดต่างๆ ในการให้ความรู้ทางวิชาชีพและทักษะการจัดการ ตลอดจนในกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยบูรณาการ "ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน" เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนคือนักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์จริง ในสถานการจริงของสังคมสามารถนำผลจากการปฏิบัติจริง มาเทียบผลการเรียนได้ อีกทั้งให้ผู้ลงทะเบียนความยากจน ได้รับการฝึกวิชาชีพ และฝึกทักษะการจัดการ โดยกำหนด ระยะเวลาดำเนินการตามโครงการ ในระยะที่2 ระหว่าง วันที่ 6 ตุลาคม 2548-31 มีนาคม 2549

          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำนินการดังต่อไปนี้

          1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

             1.1 นายเฉลิมพล          จิตตะปะสาทะ          ประธานกรรมการ

             1.2 นายทวีชัย              ยงทัศนีย์                กรรมการ

             1.3 นายประทีป            จุฬาเลิศ                 กรรมการ

             1.4 นายวิทยา              อินสว่าง                 กรรมการและเลขานุการ

          2. คณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ มีหน้าที่ ในการวางแผนการดำเนินงาน ในการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

             2.1 นายวิทยา                อินสว่าง                ประธานกรรมการ

             2.2 นายชัยพฤกษ์           มลิกุล                    กรรมการ

             2.3 นายจิรศักดิ์              รุนลา                     กรรมการ

             2.4 นางสาวเนติมา         ชาญชัยศักดิ์             กรรมการ

             2.5 นายนพพร               ก๊กเฮง                    กรรมการ

             2.6 นายสุรชัย                ตีหล้า                     กรรมการ

             2.7 นางสาวปัญญารัตน์    รัศมี                       กรรมการ

             2.8 นางญวนมณี            ทองยั่งยืน                กรรมการ

             2.9 นางสุนันทา             ลิมปิสวัสดิ์                กรรมการ

            2.10 นางสาวสุวิมล         ทองพลี                    กรรมการ

            2.11นางจิรวรรณ            มานพคำ                   กรรมการ

            2.12นางธนิษฐา             แสงรัตนาภรณ์            กรรมการ

            2.13นางหนึ่งนุช             สิริมาสง่า                  กรรมการ

            2.14นางมยุรา               เปียนวม                     กรรมการ

            2.15นางบำรุง               นุชประมูล                  กรรมการและเลขานุการ

          3. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอน และการจัดฝึกอบรมอาชีพ ประกอบด้วย

             3.1 นายทวีชัย              ยงทัศนีย์                    ประธานกรรมการ

             3.2 นางสาวรัชนก         อุ่นจิตร                       กรรมการ

            3.3 นางสาวอนันญา       อินแตง                       กรรมการ

            3.4 นางสาวศิริมา          พุทธมงคล                  กรรมการ

            3.5 นางสาวปัญญารัตน์   รัศมี                           กรรมการและเลขานุการ

          4. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ มีหน้าที่ จัดสถานที่ ในการฝึกอบรม ประกอบด้วย

              4.1 นายทวีชัย            ยงทัศนีย์                     ประธานกรรมการ

              4.2 นายประศิลป         เอมใจ                         กรรมการ

              4.3 นายอภิชาติ          ชูใจ                            กรรมการ

              4.4 นายจิรพันธ์           พิมพล                        กรรมการ

             4.5 นางสาวอรอุษา       ทองพลี                      กรรมการ

             4.6 นายสมศักดิ์           คล้ามกลั่น                   กรรมการ

             4.7 นายสุพล               ฆ้องชัย                      กรรมการ

             4.8 นางไทยวัล            ถวิลกิจ                       กรรมการ

             4.9 นายขวัญทูล           กรุดกรับ                     กรรมการ

             4.10นายนพพร             ก๊กเฮง                       กรรมการและเลขานุการ

          5. คณะกรรมการฝ่ายจัดหากลุ่มผู้เรียน มีหน้าที่ จัดหากลุ่มผู้เรียนที่ยากจน และต้องการมีอาชีพเสริมและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ประกอบด้วย

             5.1 นายทวีชัย               ยงทัศนีย์                   ประธานกรรมการ

             5.2 นายวุฒิชัย               บุญเรือง                    กรรมการ

             5.3 นางสาวปัญญารัตน์     รัศมี                        กรรมการ

             5.4 นางสาวกัณชลา         สุขเจริญ                   กรรมการ

             5.5 นางสาวศิริมา            พุทธมงคล                กรรมการ

             5.6 นางมยุรา                  เปียนวม                   กรรมการ

             5.7 นางสาวน้ำค้าง          จุฬา                        กรรมการ

             5.8 นายสุรชัย                 ตีหล้า                      กรรมการ

             5.9 นายพิพัฒน์                สินาเจริญ                กรรมการ

             5.10นายชัยพฤกษ์            มลิกุล                     กรรมการและเลขานุการ

          6. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพในการจัดฝึกอบรม ประกอบด้วย

             6.1 นายประทีป                 จุฬาเลิศ                  ประธานกรรมการ

             6.2 นางสาวปนัดดา            ยิ่งยวด                   กรรมการ

             6.3 นายจิรพันธ์                 พิมพล                    กรรมการ

          7. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล มีหน้าที่ จัดเก็บรวบรวมแฟ้มข้อมูลการดำเนินการ นิเทศติดตามผลตลอดจนการจัดทำรูปเล่ม และรายงานผล ประกอบด้วย

             7.1 นายประทีป                   จุฬาเลิศ                 ประธานกรรมการ

             7.2 นางสาวรัชนก                อุ่นจิตร                   กรรมการ

             7.3 นางสาวปนัดดา              ยิ่งยวด                   กรรมการ 

             7.4 นางสาวสุพรรณี              บุญนาค                 กรรมการ

             7.5 นางจิรวรรณ                   มานพคำ               กรรมการ

             7.6 นางธนิษฐา                    แสงรัตนาภรณ์        กรรมการ

             7.7 นางหนึ่งนุช                   สิริมีสง่า                 กรรมการ

             7.8 นางสาวอรพิน                เปียนวม                 กรรมการ

             7.9 นายนที                         มะเหม็ง                กรรมการและเลขานุการ

             ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่ทางราชการ

             ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

             สั่ง  ณ  วันที่  17  มกราคม  2549

 

 

(นายเฉลิมพล   จิตตะปะสาทะ)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพบางปะกงความเห็น (0)