ตามที่ผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำบล็อคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ นั้น...ดิฉันได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณพิชชา  ถนอมเสียงในการให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดทำบล็อคสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์  ...ซึ่งคุณพิชชาได้อธิบายทีละ step ให้แก่ดิฉันทำให้ดิฉันมีความเข้าใจการทำบล็อคมากขึ้น...