ว่าด้วยการควบคุมตนเอง

การควบคุึมตนเอง

 

เครือข่ายเีรียนรู้  NCD   ลำปาง  ที่ได้รับงบประมาณสนันสนุนจากสำนักวิจัยระบบสุขภาพชุมชน  โดยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ เป็นผู้ประสานในภาคเหนือ         ได้มารวมตัวแลกเปลี่ยนถอดบทเีรียนการทำงาน   ณ. แม่ต๋ำรีสอรต์  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง           รีสอรต์แห่งนี้มีการจัดสถานที่ที่ได้ประยุกต์ศิลปะทางญี่ปุ่นมาตกแต่งห้องและสถานที่ทำให้ดูเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์แบบเอเชีย   ทำให้มีบรรยากาศกันเองเหมือนอยู่ในสถานที่พักส่วนตัวที่กว้างใหญ่       วันแรกเป็นการเตรียมพร้อมความคิดของพรรคพวกที่มาจาก PCU / สถานีอนามัยที่สนใจอยากแลกเปลี่ยนเีรียนรู้เรื่อง NCD   โดยคุณอุดม  สุวรรณพิมพ์  สถานีอนามัยสะเลียมหวาน อำเภอเถิน  ในฐานะผู้จัดได้ประยุกต์กระบวนการประชุมจากอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสุขภาพชุมชนความเห็น (0)