คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม( ๑ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มาตรฐานแห่งวิชาชีพอยู่ที่ใด ?

สอนอย่างไร ทำอย่างไร วัดอย่างไร

มีคำถาม หรือ หลายท่านสงสัย ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวไว้ใน มาตรา 6 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

S.Abrahamson  ได้สรุปวิธีการสอน หรือ เรียกว่า Teaching approaches ไว้หลายประการ

 1.Talk to students

 2.Talk with students

 3.Have them talk together

 4.Show students how

 5.Supervise them

 6.Provide opportunities for practice 

พรบ.การศึกษายังได้กำหนดไว้อีกหลายประเด็นที่น่าสนใจ และ มีแนวทางที่ชัดเจน เช่น

มาตรา 23 กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และ บูรณาการ ตามความเหมาะสม ของแต่ละ ระดับการศึกษา 
                    (5) ความรู้ และทักษะ ในการประกอบอาชีพ และ การดำรงชีวิต อย่างมีความสุข

มาตรา 24 
                การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
                    (4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสาน สาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ไว้ในทุกวิชา
                    (6) จัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ

มาตรา 26 
             ให้สถานศึกษา จัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจาก พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และ การทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับ และ รูปแบบการศึกษา

ส่วนประสบการณ์ที่ได้ลองนำ ALR ( After Learning Review Link ) มาใช้กับนักศึกษาที่รับผิดชอบส่วนหนึ่ง ลองให้ความเห็นครับ

JJ
       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

14505

เขียน

06 Feb 2006 @ 10:45
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:16
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก