การวิจัยเชิงทดลอง : ปัญหาการวิจัย

การวิจัยเชิงทดลองเป็เครื่องมือค้นหาความรู้ประเภทกฎเชิงสาเหตุและผล(Causal Laws)ของนักวิทยาศาสตร์

การวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) เป็นกระบวนการค้นหาความรู้ประเภทกฎเชิงสาเหตุและผล(Causal Laws) จากเหตุการณ์ธรรมชาติ  ความรู้ที่ได้ เป็นองค์ความรู้(Body of Knowledge) ประเภทกฎ  ซึ่งเราเก็บไว้ในความจำระยะยาวLong-Term Memory:LTM)(โปรดดูที http://gotoknow.org/mind )

การทดลอง(Experimentation) คือ (1)การวิจัยที่นักวิจัยมีอิสระที่จะจัดกระทำกับตัวแปรอิสระ(Indipendent Variables - IV)  หรือ ตัวแปรทดลอง (Experimental Variables - EV) ได้อย่างน้อย 1 ตัวแปร  และ(2)  ผู้วิจัยมีอิสระที่จะกำหนดว่า  จะวัดตัวแปรตาม(Dependent Variables - DV) ได้เมื่อไร  และที่ไหน  ได้อีกด้วย   แต่ถ้าจะให้เป็นการวิจัยที่สมบูรณ์กว่านี้  คือเป็นการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริงแล้ว จะต้องเพิ่ม (3) ผู้วิจัยมีอิสระที่จะสุ่มตัวอย่าง(Random)เข้าสู่กลุ่มทดลอง  เข้าไปอีกเงื่อนไขหนึ่งด้วย  เรื่องนี ท่านผู้สนใจสามารถหาอ่านได้จากตำราการวิจัยได้ทั่วไป  ครับ   ในหัวข้อนี้ ผมต้องการที่จะแสดงความคิดของผมเอง เกี่ยวกับการตั้งปัญหาการวิจัยเชิงทดลอง 

ปัญหาการวิจัยเชิงทดลอง(Statement of Research Problems) จะมีลักษณะดังนี้

เริ่มมีปัญหา  :  วิธีสอนให้คนคิดสร้างสรรค์

ปรับปรุงปัญหา  :  (1) การศึกษาผลของวิธีสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อความคิด

                             สร้างสรรค์

                     :  (2) วิธีสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จะมีอิทธพลต่อความสามารถด้าน

                              ความคิดสร้างสรรค์ หรือไม่ ?

ในขั้นเริ่มมีปัญหา  ผู้วิจัยกล่าวปัญหาเป็นประโยคบอกเล่า  แต่มีนัยว่า อยากรู้  ยังไม่รู้ จึงเป็นปัญหา  แต่คำกล่าวของปัญหายังไม่ชัดเจน  ดูประหนึ่งว่า  เป็นชื่อบทความ หรืออะไรทำนองนั้น

ในขั้นปรับปรุง (1) กล่าวปัญหาการวิจัยในรูปของประโยคบอกเล่าเหมือนกัน  แต่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  และมีนัยว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล (Cause - Effect) อีกด้วย  คือ วิธีสอนเป็นสาเหตุ(Cause)  และความคิดด้านเหตุผลที่พัฒนาขึ้น เป็นผล (Effect)

ในขั้นปรับปรุง(2) กล่าวเป็นรูปประโยคคำถาม  จึงเป็น ปัญหาของการวิจัยที่ชัดเจน ไม่อ้อมค้อม  เพราะเป็นรูปคำถาม  และเป็นการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  คือ วิธีสอน (Cause) กับความคิดสร้างสรรค์(Effect)  ซึ่งชี้ว่า  การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง จะเป็นอื่นไปไม่ได้

ปัญหาการวิจัยในข้(2) จึงดีกว่า (1) ด้วยเหตุผลที่กล่าวแล้ว

ท่านเห็นหรือยังว่า  แม้แต่แค่การเขียนปัญหาการวิจัย  ก็ยังบอกระดับของผู้วิจัยเรื่องนั้นๆ ได้นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Empirical Researchความเห็น (0)