ปัจจุบันห้องสมุดได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆหลายด้าน อาทิ ระบบการจัดเก็บ ระบบการให้บริการยืม-คืน และระบบการสืบค้น ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ
     ดังนั้น ในการสืบค้นหาหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์จึงมีวิธีการต่างๆ มากมาย และที่จะแนะนำเป็นเทคนิคการสืบค้น “แบบบูลีน” เพื่อให้ได้หนังสือตรงกับความต้องการมากที่สุด
     การสืบค้น แบบบูลีน หรือ ตรรกะ เป็นการสืบค้นแบบละเอียด ด้วยการสร้างเงื่อนไข and or  not  adjacent  with โดยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคำที่ใช้ในการสืบค้นด้วยคำเชื่อมต่างๆ 
ดังนี้
  คำเชื่อม

คำอธิบาย

           ตัวอย่าง
    AND
เป็นการเชื่อมคำค้นตั้งแต่สองคำขึ้นไป โดยที่ผลการสืบค้นต้องปรากฏคำทั้งสองในระเบียนผลการสืบค้น         ยาบ้า AND
        ยาอี
   OR
เป็นการเชื่อมคำค้นตั้งแต่สองคำขึ้นไป โดยที่ผลการสืบค้นจะปรากฏคำใดคำหนึ่งหรือคำทั้งสองในระเบียนผลการสืบค้น         ยาบ้า OR
        ยาอี
  NOT
เป็นการเชื่อมคำค้นตั้งแต่สองคำขึ้นไป โดยที่ผลการสืบค้นจะปรากฏคำแรกเพียงคำเดียวเท่านั้น และไม่ต้องการให้ปรากฏคำหลังในระเบียนผลการสืบค้น        ยาบ้า NOT
       ยาอี
  Adjacent
เป็นการกำหนดการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่ 2 จะต้องมีเว้นวรรคมาเป็นตัวแบ่งข้อมูล    100  Adjacent
   ปี
  With
เป็นการเชื่อมคำค้นตั้งแต่สองคำขึ้นไป โดยที่ผลการสืบค้นจะปรากฏคำใดก่อนหลังก็ได้       ยาบ้า With
      ยาอี
                      สำหรับเทคนิคการสืบค้น “แบบบูลีน” นี้สามารถนำไปสืบค้นสารนิเทศต่างๆได้จาก Website   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่ะ