การจัดการความรู้ คณะเทคนิคการแพทย์ (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมสัมมนา

สายสนับสนุนคาดหวังอะไร

 1. ความรู้ แนวคิด เทคนิคต่าง ในการพัฒนางาน (๑๗)
 2. สัมพันธภาพอันดี ความสามัคคี ()
 3. รู้&เข้าใจวิธีการการจัดการความรู้ ()
 4. เขียน Blog ได้ ()
 5. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ()
 6. พัฒนาตนเอง()
 7. คณะเทคนิคฯมีความก้าวหน้า...เป็นที่ ๑ของประเทศ ()
 8. ความรู้&นวตกรมใหม่ ()
 9. ความยุติธรรรม ()
 10. ความรู้ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 11. มีแผนงานด้านการจัดการความรู้ของคณะ
 12. จิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่ามงาน
 13. แนวทางการนำเสนอผลงานและภารกิจหน่วยงาน
 14. สถานที่ทำงานที่สะดวกกว่าปัจจุบัน

สุรุปความคาดหวังของทีมงาน "สายสนันสนุน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)