ผมเคยเข้ารับการพัฒนาจิต ๒-๓ ครั้ง ได้รับประสบการณ์มาบ้าง แต่อย่างไรก็ตามยังคิดที่จะหาเวลาไปพัฒนาจิตอีก คงต้องไปไกลๆ หาที่สงบ ๆ  ฝึกฝนจิตให้สงบ มาคิดดูตนเอง ทำเป็นตัวอย่าง แก่ศิษย์ยังไม่ได้ แล้วลูกศิษย์จะปฏิบัติได้หรือ จะสอนกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น แค่นี้ ดูเหมือนง่าย แต่ไม่ง่ายเลย  จึงคิดที่จะหาโรงเรียนที่มีแนวคิดที่จะพัฒนาและจัดกิจกรรมต่าง ๆตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธร่วมกัน โดยใช้การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น กิจกรรมค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม การอบรมพัฒนาสื่อการสอน การแพร่เผยภาพกิจกรรม ฯลฯ กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าเราได้มีโอกาสจัดบ่อย ๆ เท่าไร จะเป็นกระแสให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้หันมาให้ความสนใจต่อวิถีพุทธมากขึ้น คงต้องขอให้โรงเรียนวิถีพุทธมีความอดทนที่ต้องร่วมกันสร้างความดีงามให้แก่สังคมต่อไป