แบบประเมินทักษะการคิด

ทักษะการคิดจากผลงาน

เรียนท่านผู้อ่าน ก่อนอื่น ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรจาก สพท. เชียงใหม่ เขต 1 ที่ได้อบรมให้ครูแหววสามารถใช้ web blog  ครูแหววได้รวบรวมแบบประเมินเกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการคิดสร้างสรรค์จากผลงานนักเรียน ที่ได้พัฒนานาจากการอบรมจากวิทยากรและทีมงานหลายท่าน ทั้งจากท่านศึกษานิเทศก์ ของ สพท. ชร เขต 3   และะคุณครูหลายท่านที่ได้ติดต่อขอไว้เมื่อครั้งไปนำเสนอผลงานโครงการขับเคลื่อนการคิดท่ กรุงเทพ ฯ เมื่อ 22-24 กย. 50  ครูแหววจัดส่งให้ตามรายชื่อที่ขอมาแล้วค่ะ ถ้าต้องการเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผ่าน Blogนี้ได้ค่ะ 

แบบประเมินผลงานการคิดวิเคราะห์ 5 ขั้นตอนวิชา สารและสมบัติของสาร ( ว 41102 )   หน่วยที่ 2  เรื่อง ปิโตรเลียมกลุ่มที่ .......................  ชั้น.............................

สมาชิกกลุ่ม ……………………………………………………………

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4) ดี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
1.  ชื่อเรื่อง        
2.  การจำแนกแยกแยะข้อมูล        
3.  การเปรียบเทียบเพื่อจัดระบบข้อมูล        
4.  การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล        
5.  วิธีการแก้ปัญหา        
รวม        

 ระดับผลการประเมิน             ™  ดีมาก               ™  ดี      ™  พอใช้              ™  ควรปรับปรุงเกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน                                18 – 2O   คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก                                14 - 17                     คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี                                1O - 13                    คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้                                 5 - 9                        คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในระดับควรปรับปรุง  ลงชื่อ……………………………………………ผู้ประเมิน    ( ……………………………………. )                                              ................../......................../....................
เกณฑ์การประเมินการคิดวิเคราะห์ 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4) ดี(3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
1.  ระบุเรื่อง/ปัญหา มีความสอดคล้องกับเรื่องที่เรียนอย่างชัดเจน  มีความสัมพันธ์กับข้อมูลที่เรียน มีชื่อเรื่องสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน มีชื่อเรื่องสอดคล้องแต่ไม่เหมาะสม ไม่มีชื่อเรื่อง  ชื่อเรื่องไม่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่เรียน
2.  การจำแนกแยกแยะข้อมูล แยกแยะข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้อง แยกแยะได้ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน แยกแยะได้บางส่วนไม่ครบ ไม่สามารถแยกแยะได้
3.  การเปรียบเทียบเพื่อจัดระบบข้อมูล แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ชัดเจนถูกต้อง แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้แต่ไม่ครบ แยกข้อความปะปนกันระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น ไม่สามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นออกจากกันได้
4.  การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ระบุความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ชัดเจนถูกต้องครบถ้วน ระบุความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ชัดเจนแต่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ระบุความสัมพันธ์ได้บางส่วน ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ของข้อมูลได้
5.  วิธีการแก้ปัญหา เสนอวิธีการแก้ปัญหาได้ครอบคลุมและเหมาะสม เสนอวิธีการแก้ปัญหาได้ครอบคลุม เสนอวิธีการแก้ปัญหาได้  แต่ไม่ครอบคลุม ไม่สามารถเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาได้

       ( ตัวอย่าง ) เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนตามระบบ PDCA  ตามโครงการสืบค้นและนำเสนอข้อมูลชิ้นงาน / ผลงาน เรื่อง ................................. วิชา ...............................ชั้น.......................ของ  กลุ่ม................................  สมาชิกกลุ่ม..........................................................................ครูที่ปรึกษาผลงาน................................................กำหนด  ระยะเวลา ...............  ถึง  ...............   

ขั้นตอน

กิจกรรม / รายการ ระยะเวลาสัปดาห์ / วดป. ผู้รับผิดชอบ
P :  Plan วางแผน 1. ประชุมกลุ่ม2. แบ่งหน้าที่เลือกหัวหน้า3.  กำหนดวัตถุประสงค์   3.1  เพื่อสืบค้นเรื่อง..............ให้มีความรู้หลากหลาย    3.2 เพื่อมีทักษะการทำงานกลุ่ม และทักษะการจัดการอย่างเป็นระบบ     3.3  เพื่อ................................................4.   กำหนด/เลือกแหล่งข้อมูลที่จะสืบค้น เช่น  ใน   4.1   ห้องสมุด ค้นหาชื่อ เลขหนังสือ           ถามบรรณรักษ์  ฯลฯ      4.2   อินเตอร์เน็ต  หาเว็บ เช่น............     4.3  เอกสาร เช่น สารรานุกรม  .............5. รวบรวมข้อมูล เขียน/พิมพ์ลงในคอม ฯ6.  สรุป / ย่อ /กำหนดรูปภาพ 7.  จัดทำฉบับร่าง8.  จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอโดยใช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยท์ / โปรแกรมแฟรซ / โปรแกรม9.  ให้ครูตรวจสอบชิ้นงาน    10.  กำหนดผู้ที่จะนำเสนอ 10..................................................................  สัปดาห์ที ..........วันที่.................วันที่.................     วันที่.................    วันที่.................วันที่.................วันที่.................วันที่.................…………… …………… ……………    ทุกคนทุกคนระบุชื่อ.......     
D :  Doลงมือทำ - ดำเนินการทำงานตามแผนที่วางไว้ในขั้นตอน P  ตามระยะเวลาที่กำหนด- เมื่อพบปัญหา / อุปสรรค จะช่วยกันแก้ไข    หรือถามครู <</td

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูในฝัน

คำสำคัญ (Tags)#rubric#แบบบันทึกการวางแผนpdca#แบบประเมินทักษะการคิด#แบบสอบถามความพึงพอใจ

หมายเลขบันทึก: 142709, เขียน: 29 Oct 2007 @ 11:41 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ ครูแหวว ครูอ้อยมาเยี่ยมนะคะ
กระต่าย
IP: xxx.122.129.160
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูแหวว มากเลยนะคะ ที่ได้สละเวลาเอาเนื้อหาความรู้มาไว้ที่ blog ให้คนไม่รู้ได้หาความรู้สะดวยยิ่งขึ้นค่ะ

เขียนเมื่อ 

เห็นชื่อบันทึกสะดุดตา เลยต้องเข้ามาเยี่ยมอ่านบันทึกครับ

ขอบคุณกับบันทึกดี ๆ ครับ

แก้ว
IP: xxx.52.185.187
เขียนเมื่อ 

ขอเครื่องมือประเมินทักษะการคิด ขอบคุณมากคะ

Jan
IP: xxx.26.254.16
เขียนเมื่อ 

การสอนให้นักเรียนรู้วิธีคิด วิธีแก้ปัญหา นอกจากคุณครูแล้ว ผู้ปกครองก็มีความสำคัญในส่วนนี้มากนะ แต่ส่วนมากหมายถึงการประเมินก็จะมุ่งไปที่ครู ไปที่โรงเรียน จริงๆแล้วนอกจากผู้ปกครอง คุณครู แล้วชุมชนก็มีส่วนสำคัญ อย่างดูรายการในทีวีบางรายการที่นำเอาของต่างประเทศมาฉายให้ดูนั้น พ่อแม่ร่วมกิจกรรมกับลูกๆด้วย นั่นก็คือพ่อแม่เป็นต้นแบบในการคิดที่ถูกต้องให้แก่ลูกๆ