วิจัยในชั้นเรียน

คิดวิเคราะห์5ขั้นตอน

คำชี้แจง   กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 5 ขั้นตอน  ประกอบด้วย

1.               แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  ได้แก่  การกำหนดสถานการณ์ ( บทความเรื่อง พลังงานทดแทน )

                        จุดประสงค์  แนวคิด  และวิธีดำเนินกิจกรรมหรือขั้นตอนในการทำแบบฝีก แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ 5 ขั้นตอน  แบบบันทึกข้อมูลการคิดวิเคราะห์ 5 ขั้นตอน   แบบเฉลยการคิดวิเคราะห์ 5 ขั้นตอน                           จุดประสงค์           ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากบทความที่กำหนดตามขั้นตอนที่กำหนดให้ 1.               ระบุชื่อเรื่องที่ได้จากบทความที่กำหนดให้ 2.               จำแนกข้อมูลจากบทความความ 3.               จัดหมวดหมู่ (ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น)  จากบทความที่อ่านได้ 4.               หาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากบทความ 5.               เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาหรือบอกแนวทางการแก้ปัญหา  จากข้อมูลที่อ่านในบทความ   แนวคิด  การใช้พลังงานอย่างพอเพียง  คือ การใช้พลังงานทดแทน  แก๊สโซฮอล์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกิดจากการผสมเอทานอล และน้ำมันเบนซิน  95  พลังงานพอเพียง  เป็นการบริโภคน้ำมันบนพื้นฐานความไม่ประมาท  พอประมาณ  มีเหตุผล มีการวางแผน  การตัดสินใจ  และลงมือปฏิบัติ วิธีการดำเนินงาน                 ขั้นนำ  ครูพูดคุยเหตุการณ์เกี่ยวกับ  ราคาน้ำมันแพง  และซักถามนักเรียน  หากน้ำมันหมดไปจากโลก  จะทำอย่างไร                 ขั้นดำเนินกิจกรรม  1.               แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  5  คน  เลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มให้เรียบร้อย 2.               แจกใบกิจกรรม และแบบบันทึกผลบทความ  ให้แต่ละกลุ่มอ่านบทความ  ปฏิบัติตามขั้นตอน 3.               แต่ละกลุ่มนำเสนอการวิเคราะห์บทความ  ตามแบบบันทึกผลบทความ ขั้นสรุป                 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการใช้พลังงานทดแทนตามเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน การประเมินผล 1.               สังเกตการทำงานกลุ่ม 2.               ตรวจผลงาน (แบบบันทึกผล) ข้อเสนอแนะ                 ให้นักเรียนสืบค้นพลังงานทดแทนจากแหล่งเรียนรู้อื่น
 

กลุ่มสาระวิทยาศษสตร์

แบบบันทึก   กิจกรรมการวิเคราะห์ 5 ขันตอน     (บทความ) พลังงานทดแทน  41102/ . 4
1 / 2550 ปิโตรเลียม หน่วยที่ 2
ผู้สอน : ครูดารุณี แผนที่ 4

1.               ชื่อเรื่อง (ใหม่ ) หรือปัญหา ..................................................... .......................

2.               จำแนกแยกแยะข้อมูล ............................................ ........................................

3.               จัดหมวดหมู่

3.1  ข้อเท็จจริง   …………………………………………… ............................. .........................

.2            ข้อคิดเห็น   ………………………………………………………………………….

4.               หาความสัมพันธ์ข้อมูล ....................................................................................................................

  5.               วิธีการแก้ปัญหา .............................................................................................................

              บทความพลังงานทดแทน               
  
ถอยไปซัก  2  ปี  ไม่มีใครเชื่อหรอกน้ำมันเบนซินจะขึ้นมาถึงลิตรละ 30.59 บาท  วันนี้เป็นไปแล้วและอย่าหวังลมๆ แล้งๆ ว่า มันจะถูกลง กระจกแมงเม่ายืมขี้ปากผู้สันทัดกรณี มาเตือนพวกเราบ่อยๆ ว่า วิกฤตราคาน้ำมันคราวนี้เป็นวิกฤตถาวรยืนยันด้วยราคาน้ำมันดิบไลท์สวีท 78  ดอลล่าร์/บาร์เรล  มีอยู่ 2 วลีอยากให้ชั่งน้ำหนัก  พลังงานทดแทน กับพลังงานพอเพียง                 รัฐบาลบอกเข้าหูเราทุกครั้งที่น้ำมันดิบขึ้นราคาต้องเร่งหาพลังงานทดแทน ลดการนำเข้าน้ำมัน ลดค่าใช้จ่ายของประเทศ อาจเป็นตัวเลขเก่านิดหนึ่ง แต่ยอดนำเข้าน้ำมันเมื่อสองปีที่แล้ว 502,402 ล้านบาท ปีที่ผ่านมาสูงกว่านี้อื้อซ่าแน่นอน ผลจากราคาเพิ่มขึ้นโดยการบริโภคไม่ได้ลดลง                พลังงานทดแทนที่รัฐบาลเอาจริงเอาจังได้แก่ แก๊สโซฮอล์โดยนำเอทานอล หรือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์จากพืชบ้านเรา ทำจากอ้อยมากสุดผสมอัตราส่วน  10 %  ในน้ำมันเบนซิน  95 ออกมาเป็นแก๊สโซฮอล์ 95  โดยรัฐบาลขีดเส้นไว้ว่า มกรา 50 จะทดแทนเบนซิน 95 ทุกปั๊มทั่วประเทศ                ข้อดีขอเอทานอล  จากการยืนยันของประเทศทางยุโรป หากอัตราส่วนผสมไม่เกิน 20 %   รถทุกคันเติมได้ไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงเครื่องยนต์                ข้อไม่ดีก็ตรงราคาเอทานอล แม้ผลิตจากพืชที่ต้นทุนต่ำแต่ก็ยังมีราคาสูง ปัจจุบันรัฐบาลควักชดเชยให้ผู้ผลิตเอทานอล เพื่อกดราคาแก๊สโซฮอล์ ต่ำกว่าเบนซิน และยังขาดแคลนเป็นระยะๆ ต้องนำเข้าเอทานอลจากต่างประเทศ                จึงควรพิจารณา พลังงานพอเพียง โดยทำความเข้าใจคำ พอเพียง  อันเป็นเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ บริโภคน้ำมันบนพื้นฐานของความไม่ประมาทพอประมาณ มีเหตุมีผล มีการวางแผน การตัดสินใจ และสุดท้ายคือการลงมือปฏิบัติ                พลังงานพอเพียงไม่ต้องรอปัจจัยนอกตัวเราอย่างใดทั้งสิ้น นำมาใช้ได้ทันทีโดยตัวเราเอง                 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องเดียวกับพลังงานพอเพียง อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง นำความพอประมาณในการดำรงชีวิต มาเป็นความพอประมาณในการใช้พลังงาน ใช้น้ำมัน ใช้ไฟฟ้า ใช้รถยนต์                รณรงค์ประหยัดดูเก่าไป  รณรงค์ใช้พลังงานแบบพอเพียงฟังทันสมัยขึ้นเยอะ  ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่  18  กรกฎาคม   ..2549      คอลัมน์  กระจกบานเล็กของแมงเม่า        
แบบประเมินผลงานการคิดวิเคราะห์ 5 ขั้นตอนวิชา สารและสมบัติของสาร ( ว 41102 )   หน่วยที่ 2  เรื่อง ปิโตรเลียมกลุ่มที่ .......................  ชั้น.............................สมาชิกกลุ่ม …………………………………………………………………………………. 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ
ดีมาก ( 4) ดี ( 3 ) พอใช้ ( 2 ) ปรับปรุง ( 1 )
1.  ชื่อเรื่อง        
2.  การจำแนกแยกแยะข้อมูล        
3.  การเปรียบเทียบเพื่อจัดระบบข้อมูล        
4.  การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล        
5.  วิธีการแก้ปัญหา        
รวม        
  ระดับผลการประเมิน             ™   ดีมาก               ™   ดี      ™   พอใช้              ™   ควรปรับปรุง เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน                                 18 – 2O   คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก                                 14 - 17                     คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี                                 1O - 13                   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูในฝัน

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยในชั้นเรียน#พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์#แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

หมายเลขบันทึก: 142700, เขียน: 29 Oct 2007 @ 11:18 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 17:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ครูอ้อยมาขอแบ่งปันความรู้ไปจากครูแหววค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยอีกคนค่ะ คุณครูแหวว

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลดีๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณครูแหวว

  • ขออนุญาตนำบล็อกนี้ไปลิงค์ที่บล็อก การคิดแบบแก้ปัญหา นะคะ  เพื่อสะดวกในการค้นข้อมูลค่ะ
  • ขอบคุณมากๆ ค่ะ

ครูต๋อย
IP: xxx.48.178.175
เขียนเมื่อ 

ขอนำความรู้ไปใช้ ในการ จัดการสอนในห้องมังนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • สวัสดีครับ ครูแหวว
  • มีเติมเต็มความรู้ เกี่ยวกับการวิจัย ครับผม
  • มีความสุข สุขภาพแข็งแรงครับ