คำชี้แจง   กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 5 ขั้นตอน  ประกอบด้วย

1.               แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  ได้แก่  การกำหนดสถานการณ์ ( บทความเรื่อง พลังงานทดแทน )

                        จุดประสงค์  แนวคิด  และวิธีดำเนินกิจกรรมหรือขั้นตอนในการทำแบบฝีก แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ 5 ขั้นตอน  แบบบันทึกข้อมูลการคิดวิเคราะห์ 5 ขั้นตอน   แบบเฉลยการคิดวิเคราะห์ 5 ขั้นตอน                          จุดประสงค์          ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากบทความที่กำหนดตามขั้นตอนที่กำหนดให้1.               ระบุชื่อเรื่องที่ได้จากบทความที่กำหนดให้2.               จำแนกข้อมูลจากบทความความ3.               จัดหมวดหมู่ (ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น)  จากบทความที่อ่านได้4.               หาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากบทความ5.               เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาหรือบอกแนวทางการแก้ปัญหา  จากข้อมูลที่อ่านในบทความ แนวคิด  การใช้พลังงานอย่างพอเพียง  คือ การใช้พลังงานทดแทน  แก๊สโซฮอล์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกิดจากการผสมเอทานอล และน้ำมันเบนซิน  95  พลังงานพอเพียง  เป็นการบริโภคน้ำมันบนพื้นฐานความไม่ประมาท  พอประมาณ  มีเหตุผล มีการวางแผน  การตัดสินใจ  และลงมือปฏิบัติวิธีการดำเนินงาน                ขั้นนำ  ครูพูดคุยเหตุการณ์เกี่ยวกับ  ราคาน้ำมันแพง  และซักถามนักเรียน  หากน้ำมันหมดไปจากโลก  จะทำอย่างไร                ขั้นดำเนินกิจกรรม  1.               แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  5  คน  เลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มให้เรียบร้อย2.               แจกใบกิจกรรม และแบบบันทึกผลบทความ  ให้แต่ละกลุ่มอ่านบทความ  ปฏิบัติตามขั้นตอน3.               แต่ละกลุ่มนำเสนอการวิเคราะห์บทความ  ตามแบบบันทึกผลบทความขั้นสรุป                ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการใช้พลังงานทดแทนตามเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันการประเมินผล1.               สังเกตการทำงานกลุ่ม2.               ตรวจผลงาน (แบบบันทึกผล)ข้อเสนอแนะ                ให้นักเรียนสืบค้นพลังงานทดแทนจากแหล่งเรียนรู้อื่น
 

กลุ่มสาระวิทยาศษสตร์

แบบบันทึก กิจกรรมการวิเคราะห์ 5 ขันตอน   (บทความ)พลังงานทดแทน 41102/ . 4
1 / 2550ปิโตรเลียม หน่วยที่ 2
ผู้สอน : ครูดารุณี แผนที่ 4

1.               ชื่อเรื่อง (ใหม่ ) หรือปัญหา ............................................................................

2.               จำแนกแยกแยะข้อมูล....................................................................................

3.               จัดหมวดหมู่

3.1  ข้อเท็จจริง  ……………………………………………......................................................

.2            ข้อคิดเห็น  ………………………………………………………………………….

4.               หาความสัมพันธ์ข้อมูล....................................................................................................................

 5.               วิธีการแก้ปัญหา.............................................................................................................

              บทความพลังงานทดแทน               
  
ถอยไปซัก  2  ปี  ไม่มีใครเชื่อหรอกน้ำมันเบนซินจะขึ้นมาถึงลิตรละ 30.59 บาท  วันนี้เป็นไปแล้วและอย่าหวังลมๆ แล้งๆ ว่า มันจะถูกลง กระจกแมงเม่ายืมขี้ปากผู้สันทัดกรณี มาเตือนพวกเราบ่อยๆ ว่า วิกฤตราคาน้ำมันคราวนี้เป็นวิกฤตถาวรยืนยันด้วยราคาน้ำมันดิบไลท์สวีท 78  ดอลล่าร์/บาร์เรล  มีอยู่ 2 วลีอยากให้ชั่งน้ำหนัก  พลังงานทดแทน กับพลังงานพอเพียง                 รัฐบาลบอกเข้าหูเราทุกครั้งที่น้ำมันดิบขึ้นราคาต้องเร่งหาพลังงานทดแทน ลดการนำเข้าน้ำมัน ลดค่าใช้จ่ายของประเทศ อาจเป็นตัวเลขเก่านิดหนึ่ง แต่ยอดนำเข้าน้ำมันเมื่อสองปีที่แล้ว 502,402 ล้านบาท ปีที่ผ่านมาสูงกว่านี้อื้อซ่าแน่นอน ผลจากราคาเพิ่มขึ้นโดยการบริโภคไม่ได้ลดลง                พลังงานทดแทนที่รัฐบาลเอาจริงเอาจังได้แก่ แก๊สโซฮอล์โดยนำเอทานอล หรือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์จากพืชบ้านเรา ทำจากอ้อยมากสุดผสมอัตราส่วน  10 %  ในน้ำมันเบนซิน  95 ออกมาเป็นแก๊สโซฮอล์ 95  โดยรัฐบาลขีดเส้นไว้ว่า มกรา 50 จะทดแทนเบนซิน 95 ทุกปั๊มทั่วประเทศ                ข้อดีขอเอทานอล  จากการยืนยันของประเทศทางยุโรป หากอัตราส่วนผสมไม่เกิน 20 %   รถทุกคันเติมได้ไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงเครื่องยนต์                ข้อไม่ดีก็ตรงราคาเอทานอล แม้ผลิตจากพืชที่ต้นทุนต่ำแต่ก็ยังมีราคาสูง ปัจจุบันรัฐบาลควักชดเชยให้ผู้ผลิตเอทานอล เพื่อกดราคาแก๊สโซฮอล์ ต่ำกว่าเบนซิน และยังขาดแคลนเป็นระยะๆ ต้องนำเข้าเอทานอลจากต่างประเทศ                จึงควรพิจารณา พลังงานพอเพียง โดยทำความเข้าใจคำ พอเพียง  อันเป็นเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ บริโภคน้ำมันบนพื้นฐานของความไม่ประมาทพอประมาณ มีเหตุมีผล มีการวางแผน การตัดสินใจ และสุดท้ายคือการลงมือปฏิบัติ                พลังงานพอเพียงไม่ต้องรอปัจจัยนอกตัวเราอย่างใดทั้งสิ้น นำมาใช้ได้ทันทีโดยตัวเราเอง                 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องเดียวกับพลังงานพอเพียง อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง นำความพอประมาณในการดำรงชีวิต มาเป็นความพอประมาณในการใช้พลังงาน ใช้น้ำมัน ใช้ไฟฟ้า ใช้รถยนต์                รณรงค์ประหยัดดูเก่าไป  รณรงค์ใช้พลังงานแบบพอเพียงฟังทันสมัยขึ้นเยอะ  ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่  18  กรกฎาคม   ..2549      คอลัมน์  กระจกบานเล็กของแมงเม่า        
แบบประเมินผลงานการคิดวิเคราะห์ 5 ขั้นตอนวิชา สารและสมบัติของสาร ( ว 41102 )   หน่วยที่ 2  เรื่อง ปิโตรเลียมกลุ่มที่ .......................  ชั้น.............................สมาชิกกลุ่ม …………………………………………………………………………………. 

รายการประเมินระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)ดี(3)พอใช้ (2)ปรับปรุง (1)
1.  ชื่อเรื่อง    
2.  การจำแนกแยกแยะข้อมูล    
3.  การเปรียบเทียบเพื่อจัดระบบข้อมูล    
4.  การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล    
5.  วิธีการแก้ปัญหา    
รวม    
 ระดับผลการประเมิน             ™  ดีมาก               ™  ดี      ™  พอใช้              ™  ควรปรับปรุงเกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน                                18 – 2O   คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก                                14 - 17                     คะแนน  ผลการประเมินอยู่ในระดับดี                                1O - 13