GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บทบาทการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) ในสถานการณ์เมื่อเกิดความขัดแย้ง

สรุปจากการสัมมนา

Implication :
            ในบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  (APN)  มีบทบาทหน้าที่หลายบทบาทด้วยกัน  จึงอาจเกิดความขัดแย้งได้ในสถานการณ์ ดังนี้


1.         ความขัดแย้งเกี่ยวกับระบบงาน ( professional – bureaycratic conflict )เป็นข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นผลมาจากความคาดหวังด้านมาตรฐานและความรับผิดชอบของวิชาชีพที่ต่างกัน  ทำให้พยาบาลมีความขับข้องใจและเกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้


2.         ความขัดแย้งระหว่างพยาบาลกับพยาบาล (nurse – nurse conflict ) เป็นผลมาจากความแตกต่างระหว่างค่านิยมกับปรัชญา-การพยาบาลของพยาบาลที่ทำงานร่วมกัน  ซึ่งกระทบต่อการทำงานเป็นทีม  และนำไปสู่ปัญหาระหว่างพยาบาลที่ทำงานเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น  กับพยาบาลที่มีความตื้นตัวต้องการให้มีการดูแลแบบ  Holitic care ดังนั้นพยาบาลที่มีความคิดแตกต่างกับนี้จึงอาจมีความขัดแย้งในการมอบหมายงานหรือทำงานร่วมกัน


3.         ความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับพยาบาล (physician – nurse  conflict ) ซึ่งอาจเกิดจากความคาดหวังที่แตกต่างกันในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งแพทย์ก็จะมีรูปแบบของแพทย์โดยเน้นที่การักษา ส่วนพยาบาลซึ่งในฐานะของพยาบาลขั้นสูงก็จะเน้นการดูแลแบบองค์รวม และตามบทบาททั้งในด้านการส่งเสริม  ป้องกัน  รักษาและฟื้นฟู  นอกจากนี้ความขัดแย้งอาจจะเกิดเพาระความไม่สมดุลของอำนาจที่เป็นประเพณีสืบต่อกันมาในระบบของแพทย์และพยาบาล  ดังนั้นในฐานะที่เราเป็น APN จะต้องกล้าที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเพณีดังบนหลักการและความรู้ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับได้


4.         ความขัดแย้งระหว่างผู้มารับบริการกับพยาบาล   (patient – nurse conflict ) มักเกิดขึ้นในลักษณะที่เป้าหมายในการดูแลของพยาบาลแตกต่างจากตัวของผู้ป่วยเอง ซึ่งนอกจากนี้อาจเกิดจากการที่พยาบาลรับฟังผู้ป่วยค่อนข้างน้อย  มักมุ่งเน้นที่จะให้ผู้ป่วยต้องปฎิบัติตามคำแนะนำของตน  บทบาทของพยาบาล APN จึงจะต้องมีการเข้าใจในตัวผู้ป่วยมากขึ้น เน้นการส่งเสริมให้ผู้ปฎิบัติตนที่เหมาะสม  หาทางเลือกให้ผู้ป่วยได้  ตัดสินใจเองมากกว่าการออกคำสั่ง


            จากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  พยาบาลขั้นสูงจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องการบริหารความขัดแย้ง  เพื่อนำไปสู่การไกล่เกลี่ยปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขหมดไป  โดยอาจใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้ง   การหลีกเลี่ยง  การปรองดอง  การต่อสู้  การร่วมมือร่วมใจ  และการประนีประนอมหรือการเจรจาต่อรอง  ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 14079
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 9
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (9)

ในฐานะบทบาทของ APN ที่กล่าวขึ้นนั้น ในบางสถานการณ์

ความขัดแย้ง อาจไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งครับ

ถ้าในหน่วยงานนั้นมีปัญหากันภายในอยู่คงต้องศึกษาปัจจัยของ

ความขัดแย้งในองค์กรนั้นๆก่อนแล้วหากลวิธีที่จะลดความขัด

แย้งนั้นครับ

 

powerpoint ให้ดาวโหลดที่นี่

http://gotoknow.org/file/nursing/conflict.ppt

  • ดิฉันเป็น APN Med-Serg  รุ่น 2
  • เห็นด้วยว่ายังมีความขัดแย้งหลายประการในการทำงานของ APN
  • แต่อยากบอกว่าเราต้องให้กำลังใจตัวเองให้ดี
  • เดี๋ยวจะท้อใจก่อน

อยากเรียนถามMR_Jodค่ะ เป็นพยาบาลครอบครัวมีปัญหาดังนี้

1 ปัญหาและแนวโน้มในการวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลครอบครัวคืออะไร

ช่วยตอบส่งทางเมลด้วยนะคะเพราะจะทำสัมมนาวันพฤหัสนี้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ตอนนี้กำลังจะทำการสัมมนาเรื่อง APN จำเป็นต่อความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพอย่างไร

จึงอยากขอรบกวนช่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้ หน่อยนะคะ

1.บทบาทหน้าที่ของ APN กับ พยาบาลทั่วไปต่างกันอย่างไร

2.การยอมรับในสหสาขาวิชาชีพ

3.บทบาทของAPN ในหลักการกับความเป็นจริงต่างกันอย่างไร

4.ความก้าวหน้าในวิชาชีพและทิศทางในอนาคตของ APN เป็นอย่างไร

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นล่วงหน้านะคะ กรุณาตอบทาง e-mail ข้างต้น ขอบคุณนะค่ะ

อยากทราบบทบาทของ APN ในปัจจุบันและความก้าวหน้าในวิชีพ

อยากทราบบทบาทของ APN ในปัจจุบันและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

สวัสดีค่ะ

ดิฉันเป็น APN : CAPD (ผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่อง)

ความขัดแย้งต่าง ๆ จะลดลงได้ถ้า APN ทำงานโดยใช้ EBP ให้มากขึ้น่ะ เพราะทุกคนล้วนมีเป้าหมาย

เดียวกันค่ะ คือคุณภาพ เป็นกำลังใจให้นะค่ะ

ในความเป็นจริงนั้น ความขัดแย้งมีแน่นอน โดยเฉพาะกับผู้บริหารทางการพยาบาลที่ยังไม่เปิดใจ ยอมรับAPNสักเท่าไหร่

ดังนั้น ถ้าจะให้ องค์กร APN มีการพัฒนาขึ้น อย่างน้อยความเป็นปึกแผ่น ของ APN โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าสาขาใหน เพราะถ้าแบ่งจะเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มเล็กๆ มองง่ายๆว่า อาจมีความไม่สามัคคีกัน แต่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มพยาบาล APN ไปเลย เวลาเรียกร้องหรือเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ จะมีพลังมากขึ้น นะครับ เมื่อสามัคคีกันความขัดแย้งก็น้อยลง