ด้วยกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นว่าในปัจุบันได้มีผู้นำเครื่องมือประมงเข้าไปจ้บและทำอันตรายปลาฉลามวาฬ (whaie shark:Rhiconodon typus) ซึ่งเป็นสัตว์นำที่มีความสำคัญทางวเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาดำนำดูฉลามวาฬในบริเวณที่มีสัตว์นำชนิดนี้อยู่ อีกทั้งปลาวาฬที่พบในน่านนำไทยมีจำนวนน้อย เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการทำอันตรายต่อสัตว์ชนิดดังกล่าว