วิธีสอนแบบโครงงาน


รูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหาความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง ในด้านต่าง ๆ

การสอนแบบโครงงาน   (Project Design)

 

                เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหาความสามารถ ความถนัด  และความสนใจของตนเองในด้านต่าง ๆ  มาจากแนวคิดพื้นฐานของการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center)  และการเรียนรู้ตามสภาพจริง  โดยมีการศึกษาหลักการ และวิธีเกี่ยวกับโครงงานที่เลือกศึกษา  วิเคราะห์ วางแผนการทำงาน ลงมือทำงาน และปรับปรุง เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์  ในกระบวนการเรียนการสอนได้ใช้ทักษะกระบวนการ  สอดแทรกคุณธรรม  ทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกปฏิบัติจริง  เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม มีครูเป็นผู้ชี้แนะ ให้คำปรึกษาตลอดเวลา  เน้นฝึกคนให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ประโยชน์ของการจัดทำโครงงาน

 

1.       ทำงานตามความถนัด ความสนใจของตนเอง

 

2.       ฝึกทักษะกระบวนการทำงานด้วยตนเอง หรือร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม

 

3.       สามารถวางแผนการทำงานเป็นระบบ

 

4.       พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

5.       ศึกษา ค้นคว้า  และแก้ปัญหาจากการทำงาน

 

6.       เป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในโครงงานที่ทำจริง ในกรณีที่ต้องนำแสดงต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความหมายของโครงงาน

                โครงงาน  หมายถึง  การกำหนดรูปแบบในการทำงานอย่างเป็นระเบียบ  มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน  เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงาน / ผลงานที่สัมพันธ์กับหลักสูตรและนำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตจริประเภทของโครงงาน  แบ่งงออกเป็น  4  ประเภท  คือ

 

1.  ประเภทการศึกษาทดลอง  เป็นการศึกษาเปรียบเทียบหรือพิสูจน์ความจริงตามหลัก

 

วิชาการอย่างเป็นเหตุเป็นผลหรือค้นหาข้อเท็จจริงในสิ่งที่ต้องการรู้ เช่น  แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช,    อาหารพื้นบ้านกับการเจริญเติบโตของไก่

 

2.  ประเภทสำรวจข้อมูล    เป็นการสำรวจรวบรวมข้อมูลแล้วนำข้อมูลนั้น ๆ มาจำแนกเป็นหมวดหมู่ และนำเสนอในรู

 

      แบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนหรือพัฒนางาน หรือปรับปรุงงาน  เช่น  การสำรวจการขาดสารไอโอดีนในชุมชนการสำรวจการเรียนต่อของเยาวชนอำเภอสำโรงทาบ  ในปี 2542

 

3. ประเภทสิ่งประดิษฐ์   เป็นการผลิตชิ้นงานใหม่ และศึกษาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประโยชน์คุณค่าของชิ้นงานนั้น ๆ   เช่น  เครื่องฟักไข่ระบบน้ำหยดเพื่องานเกษตรโดยใช้กระป๋องน้ำมันเครื่อง

 

4.  ประเภทพัฒนาผลงาน  เป็นการค้นคว้าหรือพัฒนาชิ้นงานให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  หรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  เช่น  การประดิษฐ์อุปกรณ์นับจำนวนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, การประดิษฐ์เครื่องโรยขนมจีน
 

 

บทบาทของผู้เรียนการสอนแบบโครงงาน   (Project Design) 

 

1.       โครงงาน

 

2.       ศึกษาข้อมูล

 

3.       วิเคราะห์ข้อมูล

 

4.       ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

 

5.       เขียนโครงงานวางแผนการทำงาน

 

6.       ปฏิบัติตามโครงงาน

 

7.       ประเมินผลโครงงาน

 

 

 

การสอนแบบแก้ปัญหา

 

เป็นวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์  หมายถึงการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพบปัญหา  และคิดหาวิธีแก้ปัญหา  โดยขั้นทั้ง   5   ของวิทยาศาสตร์

 

ขั้นของการสอนแบบแก้ปัญหา

 

1.       กำหนดปัญหา

 

2.       ขั้นแยกปัญหา

 

3.       ขั้นลงมือแก้ปัญหา

 

4.       ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูลเข้าด้วนกันและแสดงผล

 

5.             ขั้นสรุปและประเมินผลหรือขั้นสรุปและนำไปใช้

 

 

 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 13990เขียนเมื่อ 31 มกราคม 2006 14:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 19:14 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

มีเนื้อหาที่ดี และ เป็นประโยชน์ในวิชาศิลป์

ขอดูรูปแบบการสอนโครงงานระดับประถมศึกษาด้วยนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี