บรรยากาศการทำ AAR ศูนย์บริการวิชาการ

คณะอนุกรรมการ ประจำศูนย์บริการวิชาการ นำโดย รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา การทำงานของทีมงานศูนย์บริการวิชาการ

JJ