ประชุมสรุปและวางแผน KKU_INNO 2007

 เชิญคณะกรรมการจัด"เทคโนโลยีและนวตกรรม ๒๐๐๖" ประชุมทบทวนผลการดำเนินการผลการดำเนินงาน และ เตรียมจัดงานในปี ๒๐๐๗ ต่อไป

ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมการ ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น ๕

JJ