หลังจากสมัครบล๊อคมาหลายสัปดาห์ แล้วแต่ยังไม่เคยได้เขามาเขียนเลย จนโดนท่านผู้สูงอายุท่านหนึ่งเหน็บเกือบทุกวันที่เจอหน้ากัน วันนี้เลยหยิบเอาบทความ ๆ หนึ่งขึ้นมาเสนอพอดีผมได้มีโอกาสทำรายงานฉบับหนึ่งส่งอาจารย์เห็นว่ามันสกิดใจดีเลยเอามาฝาก พอจะสรุปดังนี้ครับ เริ่มเถอะพล้ามมากไปแล้ว

"ทุกคนจะต้องได้รับบทบาทการเป็นผู้นำอย่างน้อยได้เป็นผู้นำตนเอง ตลอดช่วงชีวิตจะต้องพบความจำเป็นต้องเป็นผู้นำของบุคลอื่นไม่มากก็น้อยอาจได้เป็นผู้นำของกลุ่ม ผู้นำในการบริหาร ผู้นำครอบครัว ผู้นำของน้องๆ ฯลฯ ดังนั้น จึงควรฝึกตนเองให้เป็นผู้นำที่ดี พร้อมที่จะรับบทบาทการเป็นผู้นำได้ทุกๆ เมื่อ

ผู้นำเป็นกลไกที่สำคัญของการดำเนินงานทุกประเภท พฤติกรรมต่างๆ ขององค์การจะส่อให้เห็นลักษณะของผู้นำ การเป็นผู้นำนั้นเป็นได้ทุกๆ คน แต่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นยาก จึงควรศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเป็นผู้นำที่ดีให้ได้  นอกจากนี้ผู้นำที่ได้รับความสำเร็จคือผู้นำที่มีเทคนิคในการจูงใจให้ผู้ร่วมงานคล้อยตามไม่ควรปล่อยชีวิตการเป็นผู้นำเป็นไปตามอารมณ์ ทั้งๆ ที่รู้แนวทางปฎิบัติที่พึงกระทำพึงละเว้น

การเป็นผู้นำพัฒนาได้ พึงระลึกเสมอว่าการไม่รู้จักตนเอง ไม่รู้จักบุคคลอื่น และไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่มีทางที่จะปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้นำที่ดีได้...."

**บทความนี้เป็นของอาจารย์ท่านหนึ่งแต่ผมจำชื่อท่านไม่ได้เพราะค้นมาจาก internet ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ **