ประชุมสัมมนา  ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2549  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

เป้าหมายที่จะไปร่วมอบรม สัมมนา หรือดูงาน คือ  อยากทราบรายละเอียด  ดัชนีชี้วัด ทิศทางความคืบหน้าในการเตรียมการออกนอกระบบราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางเบื้องต้นร่วมกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  คือ ได้ทราบรายละเอียด หลักการ  ของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ ได้รับทราบความคืบหน้าในการเตรียมการออกนอกระบบราชการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ