ข้อตกลงการสืบค้นข้อมูลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการฯ

HONEY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
            ตามที่ ศ. นพ. วิจารณ์ เคยเขียนบล็อกเรื่อง เรียนรู้จากการเป็นกรรมการตัดสินรางวัล ตอนที่ 1 , ตอนที่ 2 , ตอนที่ 3 และ ตอนที่ 4 นั้น มีส่วนที่เอ่ยถึง คณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ด้วย

           กว่าจะถึงขั้นตอนสุดท้ายของการพิจารณาตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลนั้น กรรมการที่ปรึกษาวิชาการ ต้องทำงานหนักตลอดทั้งปีเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและรวบรวมข้อมูล สำหรับนำเสนอกรรมการรางวัลนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับรางวัล ซึ่งโดยปกติแล้วกรรมการแต่ละท่านล้วนมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมาย แต่ก็ยังเสียสละเวลาสืบค้นและติดตามข้อมูลต่างๆ ตลอดเวลา.......น่าจะกล่าวได้ว่า "ทำให้ด้วยใจ" ค่ะ

           สำหรับปี 2549 นี้ กรรมการที่ปรึกษาวิชาการแต่ละท่านต้องรับผิดชอบสืบค้นข้อมูลรวมไปถึงรายละเอียดในประเด็นที่สำคัญ     ดังนี้ค่ะ

       +++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ลำดับ
ประเด็น / สาขา
กรรมการ / ผู้รับผิดชอบ /บุคคลที่ขอความเห็น
1.
Non-communicable diseases
 • Diabetes
 • Obesity esp. pediatric obesity
 • Lifestyle and life science, especially on health promotion and disease prevention
 • Child mortality rate
 • Maternal health
 • Mental health
 • Reproductive
นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
1168 ซ.พหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน   แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • Strategic health care policy
นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ที่ปรึกษา กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขอาคาร 1 ชั้น 5  ถ.ติวานนท์ อ.เมืองจ. นนทบุรี 11000
2.
Nutrition
 • Micronutrients & Micronutrient deficiency
บุคคลที่ขอความเห็น
รศ. ดร. เอมอร วสันตวิสุทธิ์
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.
Immunology (basic and clinical implication)
 • Cytokines
 • Complement
 • Vaccine (esp. infectious disease-related cancers)
 • Therapeutic immunology
ศ. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
4.
Cancer
 • Prevention, early detection, treatment 
 • Genetics : carcinogenesis
ศ. ดร. ประพนธ์ วิไลรัตน์
ศ. นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
5.
Infectious diseases esp neglected infectious diseases for developing world
 • Leprosy (control and multiple drug treatment)
 • Vaccine development
 • Vector control, vector biology
 • Antibiotic development/treatment
ศ. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
6.
AIDS
 • Control
 • Drug development
บุคคลที่ขอความเห็น
1. นพ. ชัยยศ คุณานุสนธ์
กองโรคเอดส์  กรมควบคุมโรคติดต่อ   กระทรวงสาธารณสุข   จ. นนทบุรี 11000
2. นพ. ครรชิต ลิมปกาญจนารัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายไทย   ศูนย์ความร่วมมือการวิจัยโรคเอดส์  กระทรวงสาธารณสุข   จ. นนทบุรี 11000
7.
Genetic diseases
 • Control of genetic diseases
ศ. ดร. ประพนธ์ วิไลรัตน์
ศ. นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
8.
Vaccines esp in line of Gates Foundation
 • Efficient development & distribution of vaccines
 • Vaccines for dengue, rotavirus
 • Plant-based vaccines
รศ. นพ. นพพร สิทธิสมบัติ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
9.
Health care in trauma and tragedy
 • Management system
 • Prevention of further damage
นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
10.
Drug development
ศ. ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์
11.
Specific treatment of major diseases
นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์
12.
Thailand and regional issues
นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
13.
Psycho-oncology
(Dr. Jimmie C. Holland, M.D.)
บุคคลที่ขอความเห็น
นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
สถาบันวิจัยสังคมและสุขภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Prince Mahidol International Awardความเห็น (0)