1.   ความมีประสิทธิภาพ   (Efficiency)  

มองในแง่ความสามารถในการวัดคุณลักษณะที่ต้องการอย่างมีความเที่ยงและความตรง แต่ใช้เวลาและความพยายามของผู้ตอบอย่างพอเหมาะตามหลักเกณฑ์ของการวัดโดยทั่วไป ค่าความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือจะเพิ่มขึ้นตามความยาวของแบบทดสอบ แต่การเก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามยาว ๆ ใช้เวลานาน จะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องมือนั้นลดลง เมื่อจะสร้างเครื่องมือวิจัยนักวิจัยจึงควรนึกถึงประเด็นเหล่านี้ไว้ด้วย