ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination)

ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination)

และความยาก – ง่ายของข้อคำถาม (Index of difficulty) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การวิเคราะห์รายข้อ (Item analysis)
การวิเคราะห์รายข้อเป็นขั้นตอนหนึ่งในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการทดสอบคุณภาพของข้อคำถามแต่ละข้อที่เป็นส่วนประกอบในแบบวัดต่าง ๆ เช่น แบบวัดความรู้ แบบวัดเจตคติ แบบวัดพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อหา

1.   ความยาก – ง่ายของข้อความ (index of difficulty)

2.   อำนาจการจำแนก (discrimination)

ข้อคำถามแต่ละข้อที่มีความยาก-ง่าย และอำนาจการจำแนกที่ดี เมื่อมารวมกันเป็นชุดของแบบวัดต่าง ๆ แล้ว ก็จะทำให้แบบวัดชุดนั้น ๆ มีคุณภาพที่ดีด้วย


การวิเคราะห์รายข้อมีขั้นตอน ดังนี้

1.   นำเครื่องมือแบบวัดต่าง ๆ ที่มีลักษณะให้ค่าเป็นคะแนน เช่น ถูกได้ 1 ผิดได้ 0 คะแนน หรือให้ค่าประเมินเป็น  5  4  3  2  1  เป็นต้น ไปทดลองใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มทดสอบที่มีขนาดพอเหมาะที่จะใช้ทดสอบได้

2.      นำคำตอบมาตรวจให้ค่าคะแนน

3.      จัดเรียงลำดับคะนนของผู้ตอบจากสูงสุดไปต่ำสุด

4.      เลือกชุดที่ผู้ตอบได้คะแนนสูงสุดและต่ำสุดโดยอาศัยวิธีการ 25% หรือ 27%

นำผลการตอบของ 2 กลุ่มมาวิเคราะห์ความยาก – ง่าย และอำนาจการจำแนก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)