การติดตามแบบสอบถาม

หลังจากที่ส่งแบบสอบถามไปแล้ว ควรรอประมาณ 2 สัปดาห์ จึงค่อยทำการติดตามแบบสอบถาม ได้มีผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ พบว่าระยะเวลาที่พอเหมาะ ในการรอแบบสอบถามนั้นควรเป็น 2 สัปดาห์ ผู้ที่มิได้ส่งแบบสอบถามคืนมาภายใน 2 สัปดาห์ จะไม่ส่งคืนมาอีกเลย และหลังจากการติดตามครั้งที่ 5 แล้ว ผู้ตอบยังมิได้ส่งแบบสอบถามคืนก็ควรเลิกความพยายาม
การติดตามแบบสอบถามเป็นเรื่องจำเป็นมาก เพราะเป็นการได้ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นจะทำให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถื่อมากขึ้น ตามปกติมักจะได้แบบสอบถามจำนวน 20-35% เพิ่มเติมจากการติดตามแบบสอบถาม

เทคนิคการติดตามแบบสอบถามคืน มีหลายวิธี 

ใช้จดหมาย


ไปรษณียบัตร

โทรศัพท์ติดต่อส่วนตัว

 จากการวิจัยพบว่าการใช้โทรศัพท์และจดหมายติดตามช่วยให้ได้แบบสอบถามเพิ่มขึ้นถึง 94% ของทั้งหมด