ข้อดีและข้อเสียของแบบสอบถาม

ข้อดีและข้อเสียของแบบสอบถาม

ข้อดีและข้อเสียของแบบสอบถาม

การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ เกือบ 80% ในปัจจุบันนิยมใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  เพราะแบบสอบถามมีข้อดีหลายประการ คือ

1.   ค่าลงทุนน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการสัมภาษณ์ เพราะการสัมภาษณ์ต้องออกไปสัมภาษณ์ทีละคนย่อมเสียเวลา และค่าใช้จ่ายมากกว่า

2.   การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ถึงมือผู้รับแน่นอนกว่าการออกไปสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบไม่อยู่หรือไม่ยินดีพบผู้สัมภาษณ์

3.      สามารถส่งได้ครั้งละมาก ๆ และสะดวกกว่าการสัมภาษณ์

4.      แบบสอบถามที่ดีผู้ตอบจะตอบอย่างสะดวกใจมากกว่าการสัมภาษณ์

5.      ถ้าสร้างแบบสอบถามให้ดีแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่ายกว่าการสัมภาษณ์

6.      แบบสอบถามจะไปถึงมือผู้รับได้ทุกแห่งที่มีการไปรษณีย์

7.      ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นของสภาวะการณ์ในเวลาที่ใกล้เคียงกันได้

8.   ผู้ตอบข้อความที่เหมือนกัน และแบบฟอร์มเดียวกัน  และอยู่ในสภาวะที่คล้ายกัน ทำให้สรุปผลดีกว่าการสัมภาษณ์

แม้แบบสอบถามจะมีข้อดีว่าแบบสัมภาษณ์แต่แบบสอบถามก็มีจุดอ่อนหลายประการ คือ

1.      มักได้แบบสอบถามกลับคืนจำนวนน้อย
2.      มีข้อคำถามได้จำนวนจำกัด เพราะโดยปกติแบบสอบถามควรมีขนาดสั้น            กระทัดรัด

3.   คนบางคนมีความลำเอียงในการตอบแบบสอบถามเนื่องจากได้รับบ่อย หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับแบบสอบถามที่ไม่ดีมาก่อน จึงไม่อยากตอบ

4.      ใช้ได้เฉพาะผู้ที่อ่านหนังสือออกเท่านั้น เป็นการลดจำนวนผู้ตอบลง


5.   แบบสอบถามที่ได้รับคืนมานั้น ผู้วิเคราะห์ไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้ตอบแบบสอบถามนั้น จากการวิจัยพบว่าประมาณ 10% ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนเป็นแบบที่ตอบโดยผู้อื่น

6  .ผู้ตอบที่ไม่เห็นความสำคัญอาจโยนแบบสอบถามทิ้งโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)