แบบทดสอบ/แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง

อย่างไรก็ตาม  ผู้วิจัยอาจนิยมใช้แบบทดสอบหรือแบบสอบถามที่เป็นมาตรฐาน ผู้วิจัยบางคนอาจจะสร้างขึ้นเองหรือปรับเพื่อนำมาใช้ จึงขอแบ่งตามวิธีการนำเอามาใช้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. แบบทดสอบ
/แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง


1.1)  สร้างเองบางส่วน หมายถึง การนำแบบทดสอบ/แบบสอบถามมาตรฐานมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2) สร้างเองทั้งหมด หมายถึง การสร้างทั้งฉบับขึ้นเองโดยผู้วิจัย
            แบบทดสอบ/แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างเองบางส่วนและสร้างเองทั้งหมด จะต้องมีกระบวนการสร้าง โดยกระบวนการสร้างนี้จะต้องนำไปตรวจสอบเนื้อหาเชิงคุณภาพก่อนทดลองใช้  หลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์โดยหาค่าความเที่ยงและความตรง และนำมาแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้จริง แบบทดสอบ/แบบสอบถามที่มีคุณภาพนั้นจะต้องมีค่าอำนาจจำแนกสูง ความง่ายปานกลางมีความเที่ยง (reliability) และความตรง (Validity) สูง

2.  แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized test) หมายถึงแบบทดสอบที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพจนเป็นที่เชื่อถือได้ และเมื่อมีการนำแบบทดสอบมาตรฐานไปใช้ ไม่ว่าใครเป็นผู้ตอบก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้จะใกล้เคียงกัน โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่าแบบทดสอบมาตรฐานมีลักษณะดังนี้

2.1) มีความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง ไม่ว่าใครจะเป็นผู้วัด ถ้าวัดในกลุ่มเดียวกันผลที่ได้ควรจะใกล้เคียงกัน

2.2) ระบุค่าความเที่ยงและความตรงของแบบทดสอบ/แบบสอบถาม

2.3) มีคำชี้แจงในการทำแบบทดสอบ/แบบสอบถามอย่างชัดเจน เช่น เวลาในการตอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)