วิธีการส่งแบบสอบถาม

วิธีการส่งแบบสอบถาม

วิธีการส่งแบบสอบถาม

กระทำได้ 2 วิธีคือ

1.  การส่งแบบสอบถามโดยนำไปส่งเอง (Self-administered questionnaire) วิธีนี้ไม่ค่อยมีปัญหายุ่งยากมากนัก เพียงแต่ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปส่งให้ตัวอย่างประชากรจนถึงที่อยู่ และรอเก็บรวบรวมแบบสอบถามนั้นกลับคืนในทันที

 2.  การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ (Mailed questionnaire) เป็นวิธีประหยัดและสะดวกมาก ควรปฏิบัติดังนี้

2.1 กำหนดรหัส (Code) ของแบบสอบถามไว้ทุกชุด เรียงลำดับหมายเลขเพื่อจะได้รู้ว่า แบบสอบถามนั้นส่งไปให้ใคร จะได้ติดตามได้เมื่อไม่ได้รับแบบสอบถามชุดนั้นกลับคืนภายในกำหนด

2.2  เขียนหรือพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ที่ต้องการ ให้ส่งแบบสอบถามคืนให้ชัดเจน อย่าลืมระบุเขตไปรษณีย์ด้วย

2.3  จ่าหน้าถึงผู้รับให้ชัดเจน ติดแสตมป์ให้สมบูรณ์ การติดแสตมป์นั้น ควรติดให้ทั้งไปและกลับ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม

การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์นี้ อาจจะทำโดยพับตัวแบบสอบถาม หรือใส่ซองโดยเฉพาะก็ได้ ถ้าใช้วิธีพับ ตอนผู้วิจัยส่งไปก็ต้องพับในส่วนที่มีชื่อผู้รับออกไว้ข้างนอก และชื่อที่อยู่ ที่ต้องการส่งกลับ ไว้ข้างในพร้อมการติดแสตมป์ด้วย ถ้าใช้วิธีใส่ซอง จะต้องแนบซองที่มีชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งกลับ และติดแสตมป์ให้เรียบร้อย ใส่ไปในซองแบบสอบถามที่ส่งนั้นด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)