วันนี้ขอปรบมือดัง ๆ ให้กับนักศึกษาฝึกงานจาก มภร.อุตรดิตถ์ , มภร.อุดรธานี , มภร.นครปฐม ทั้ง 10 คน ที่ฝึกงาน ณ สำนักหอสมุด
        จากการที่สำนักหอสมุดได้รับนักศึกษาฝึกงาน ก็ฝึกกันแบบเดิม ๆ ที่เราเคยฝึกกันมา เป็นการสื่อสารทางเดียว  โดยนักศึกษาจะต้องฝึกทุกฝ่าย / งาน ของสำนักหอสมุด แต่ขณะนี้สำนักหอสมุดเกิดมิติใหม่ของการฝึกงานขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ของ ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ได้ให้นโยบายว่าการที่นักศึกษามาฝึกงานควรมอบหมายให้นักศึกษาได้ทำโครงการ หรือ กิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษานำผลงานที่ตนเองทำระหว่างฝึกงานไปเสนอมหาวิทยาลัยของตนเอง  โดยกำหนดว่านักศึกษาทั้ง 3 สถาบัน จำนวน 10 จะต้องจับคู่กัน และคู่นั้นจะต้องต่างสถาบันด้วยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรู้จักซึ่งกันและกันด้วย 
         โอ้โห่งานนี้...พี่เลี้ยงก็งง...เพราะเคยฝึกแต่แบบเดิม ๆ  นักศึกษาไม่ต้องพูดถึง...ไหนจะต้องส่งรายงานที่ฝึกปกติ(แบบเดิม)กับเพื่อสถาบันเดียวกัน  ไหนจะได้รับมอบหมายให้ทำโครงการซึ่งต้องทำกับเพื่อนต่างสถาบันซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อน      น้อง ๆ บอกว่าอยากจะร้องไห้ ถามว่าพี่หนูจะทำได้หรือ ???? คำถามมากมายตามมา  
         

          และแล้ววันนี้ก็ถึงกำหนดนำเสนอผลงาน โดยสำนักงานเลขาฯ ได้เชิญชวนบุคลากรสำนักหอสมุดที่สนใจเข้ารับฟัง นักศึกษาเสนอผลงานทั้ง 5 กลุ่ม ดังนี้

1.     โครงการจัดบอร์ดนิทรรศการวิชาการของสำนักหอสมุด
2.     โครงการเผยแพร่สารสนเทศเสียงตามสายของสำนักหอสมุด
3.     โครงการทำวีดิทัศน์ คู่มือ ประชาสัมพันธ์งานบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
4.     โครงการสร้างฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
5.     โครงการจัดทำแนะนำหนังสือใหม่ของสำนักหอสมุดในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์                            
        

      กิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาได้ปฎิบัติจริง และทั้ง 5 โครงการนี้พบว่านักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้จักการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่นแม้ว่าจะมาจากต่างสถาบัน สามารถนำไปพัฒนาต่อได้  รู้จักจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม ผลงานของนักศึกษาทั้ง 3 มหาวิทยาลัยเกินความคาดหมายของเรา  นี่คือ..มิติใหม่ของการฝึกงาน