ผู้บริหารต้องพยายามหาความรู้ประเด็นสำคัญ

   - การวางแผนกลยุทธ์(Strategic plan)

   - บริการมุ่งเน้นผู้รับบริการ(Customer Service Orientation)

   - การจัดการกับความเปลี่ยนแปลง(Managing Change)


ผู้บริหารต้องพยายามพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

   - ผู้นำ(Leader Ship)

   - คิดเป็น(Strategic Thinking)

   - ตัดสินใจเป็น(Decision Making)


เป็นผู้นำคน

   - ยืดหยุ่นปรับตัว (Flexibility and Adaptation)

   - ทักษะการสื่อสาร (Communication)

   - ประสานสัมพันธ์ (Collaboration)


เป็นผู้นำงาน

   - บริหารทรัพยากร (Resources Management)

   - มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management)

   - ตรวจสอบได้ (Accountability)


หลักการจัดการ


1.  การทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

    - วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ต้องชัดเจน

    - การกระทำร่วมกันเพื่อความสำเร็จ


2.  เกิดสมดุลของประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    - บรรลุวัตถุประสงค์

     - ประสิทธิผล

    - ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

    - ประสิทธิภาพ


3.  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ + ประสิทธิผลมากที่สุด


4.  หาโอกาสจากสภาพแวดล้อม


5.  ต้องคำนึงถึงจริยธรรมด้วย

กระบวนการบริหาร (Management  Process) PosDCORB    (Luther  Gurick)

P    =  Planning         การวางแผน

O    =  Organizing     การจัดการองค์กร

S    =  Staffing           การจัดคนเข้าทำงาน       

D    =  Decision         การตัดสินใจ

Co  =  Coordinating  การจัดการข้อมูลและการสื่อสาร

R    =  Reporting       การมีข้อมูลหรือรายงาน

B    =  Budget            การควบคุมงบประมาณ