เนื่องจากทางบริษัทได้ลงมติเห็นพ้องต้องกันว่า จะเปลี่ยนจากการฝึกอบรมภาษาเยอรมันเป็นฝึกอบรมเพ้นท์แก้ว ซึ่งมีแนวโน้มว่าธุรกิจจะดำเนินการไปได้ดีกว่า จึงได้จัดให้มีการซื้ออุปกรณ์ และได้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา