แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 5 ป (New public management)


1.ประสิทธิผลขององค์กรโดยเน้น Result & Service Quality

2.ปรับขนาดองค์กรให้กระทัดรัด Leaner

3.ประหยัดและคุ้มค่า Value for money,Economic

4.ปรับเปลี่ยนง่าย อิสระ คล่องตัว แต่มีประสิทธิภาพ Autonomy Flexibility but Efficiency

5.โปร่งใสและตรวจสอบได้ Transparency and Accountability