สรุปบทบาทและสมรรถนะผู้นำยุคใหม่ 7 ประการ

บทบาทและสมรรถนะผู้นำยุคใหม่ 7 ประการ


1. คิดเชิงระบบ (System Thinking)


2. ผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)


3. ผู้กล้าปรับเปลี่ยน/กล้าเสี่ยง (InnovatorและRiskTaker)


4. ผู้ให้บริการช่วยเหลือผู้อื่น (Service-minded Leader)


5. ผู้เอื้อประสานสัมพันธ์ ผนึกกำลัง (Coordinator/Collaborator)


6. ผู้สอน ผู้แนะนำ พี่เลี้ยง (Instructor/Coach/mentor)


7. ผู้มีวิสัยทัศน์ (Visionary Leader)

พฤติกรรมแตกต่างระหว่างผู้บริหารและผู้นำ

      พฤติกรรมการบริหาร                                   พฤติกรรมผู้นำ

1.     ผู้บริหาร จะบริหารตาม              1.     ผู้นำ จะพัฒนาริเริ่มวิธีการใหม่ๆที่

        กระบวนการที่มีระเบียบ                     สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยน

        กำหนด(Administer)                          ไป(Innovate)

2.     ผู้บริหาร จะพยายามรักษา          2.     ผู้นำ จะพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้

        สภาพเดิมที่มั่นคงดีอยู่แล้ว                  สภาพการณ์ใหม่ตรงกับความจำ

        (Maintain)                                          เป็นที่เปลี่ยนไป(Develop)

3.     ผู้บริหาร จะคอยควบคุมดูแล      3.     ผู้นำ จะจูงใจ กระต้นให้คนดำเนิน

        ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามระเบียบ                 การด้วยความตั้งใจของตนเอง ไม่

        อย่างเคร่งครัด(Control)                     ต้องถูกควบคุม(Inspire)

4.   ผู้บริหาร จะมองการทำงาน         4.     ผู้นำ จะมุ่งและหวังผลระยะยาว มี

      หรือผลเฉพาะหน้าหรือระยะ               วิสัยทัศน์เป้าหมายในอนาคตข้าง

      สั้น(Short-term view)                         หน้า(Long-term view)

5.     ผู้บริหาร มักจะถามเกี่ยวกับ       5.      ผู้นำ จะกระตุ้นให้คนคิดด้วย

        วิธีการทำและเมื่อใดเป็นส่วน              การถามว่า อะไรและทำไม

        ใหญ่ (How&When)                           (What&Why)

6.     ผู้บริหาร จะพยายามเลียน          6.     ผู้นำ จะริเริ่มเป็นเจ้าตำรับของ

        แบบวิธีการที่ถูกติองตาม                    การคิดการกระทำโดยไม่เลียน

        ระเบียบแบบแผน (Imitate)               แบบจากผู้ใด(Originate)

7.     ผู้บริหาร มักจะยอมรับสถาน      7.    ผู้นำ จะพยายามท้าทายสิ่งที่

        ภาพปัจจุบันที่มั่นคงดีอยู่แล้ว             เป็นอยู่ เพื่อหาแนวทางใหม่ๆ 

        (Status-quo)                                      เสมอ (Challenge it)

สร้างภาวะการนำ

       ผู้นำจะต้องไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบ  แต่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ  อิสรภาพ  และนวตกรรม  เหนือสิ่งอื่นใด  ผู้นำไม่ใช่ผู้พิพากษา  แต่เป็นโค้ชและที่ปรึกษา  ช่วยเหลือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อยากให้ช่วยขยายความ ในรายละเอียดของแต่ละสมรรถนะ ของผู้นำยุคใหม่ ทั้ง 7 ด้านต่อด้วยค่ะ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก จะคอยติดตามอ่านต่อนะคะ