วันนี้ พระใหม่มาขอช่วยให้พิมพ์บทสวดบารมี ๓๐ ทัศ ฉบับปักษ์ใต้บ้านเรา ผู้เขียนพิมพ์เสร็จแล้ว ก็เลยนำมาเผยแพร่ที่นี้อีกครั้ง

 

ปะฐะมัง ทานะปาระมี ทานะอุปะปาระมี ทานะปะระมัตถะปาระมี

ทุติยัง สีละปาระมี สีละอุปะปาระมี สีละปะระมัตถะปาระมี

ตะติยัง เนกขัมมะปาระมี เนกขัมมะอุปะปาระมี เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมี

จะตุตถัง ปัญญาปาระมี ปัญญาอุปะปาระมี ปัญญาปะระมัตถะปาระมี

ปัญจะมัง วิริยะปาระมี วิริยะอุปะปาระมี วิริยะปะระมัตถะปาระมี

ฉัฎฐะมัง ขันติปาระมี ขันติอุปะปาระมี ขันติปะระมัตถะปาระมี

สัตตะมัง สัจจะปาระมี สัจจะอุปะปาระมี สัจจะปะระมัตถะปาระมี

อัฎฐะมัง อะธิฎฐานะปาระมี อะธิฎฐานะอุปะปาระมี อะธิฎฐานะปะระมัตถะปาระมี

นะวะมัง เมตตาปาระมี เมตตาอุปะปาระมี เมตตาปะระมัตถะปาระมี

ทะสะมัง อุเปกขาปาระมี อุเปกขาอุปะปาระมี อุเปกขาปะระมัตถะปาระมี

สะมะติงสะปาระมี (ไมตรี) เมตตา กะรุณา มุทิตา อุเปกขา กุสะละสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง ... (ตามแบบบทสวด พุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ)

  • หมายเหตุ
  • คำว่า ไมตรี ในวงเล็บ เป็นคำสันสกฤต มิใช่คำบาลี แต่ยังคงสวดตามกันมา (มุขปาฐะ) ตามสำนวนบทสวดฉบับปักษ์ใต้ ซึ่งยังคงสวดกันมาตราบเท่าทุกวันนี้
  • ตามที่พิมพ์นี้ตรงตามสำนวนบาลี แต่ตามที่สวด บางครั้งอาจออกเสียงเพี้ยนไปบ้างเพื่อให้คล่องปาก เช่น ขันติ ออกเสียงเป็น ขันตี  หรือ สัจจะ ออกเสียงเป็น สัจจา เป็นต้น

.....

บารมี คือ คุณธรรมซึ่งเป็นสาเหตุให้บรรลุธรรมสำหรับคนธรรมดา หรือสำหรับพระโพธิสัตว์ก็ให้บรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ แต่คุณภาพในการบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ไม่เท่าเทียมกันเท่านั้น...

เวลาผู้เขียนเบื่อหน่าย ท้อแท้ ก็มักจะสวดบทนี้เสมอเพื่อปลูกฝั่งศรัทธาปสาทะไว้ในใจ....

บารมีเหล่านี้ผู้เขียนได้อธิบายไว้บ้างแล้ว และในอินเทอร์เน็ตก็มีผู้ขยายความไว้มากมาย ผู้สนใจอาจค้นหาเพิ่มเติมได้ไม่ยากนัก...