ศ. ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ เขียนเรื่อง การปฏิวัติทางญาณวิทยา ลงในมติชนสุดสัปดาห์ น่าอ่านมากสำหรับคอ KM  คลิกอ่านได้ที่นี่ http://www.matichon.co.th/weekly/weekly.php?srctag=0415150748&srcday=2005/07/15&search=no  

      สรุปว่านัก KM ต้องไม่อ้างว่าตนเป็นผู้รู้แต่ผู้เดียว   และความรู้ไม่มีการผูกขาด

วิจารณ์ พานิช

๑๕ กค. ๔๘