"พระกาลพุทธรักขิต"

หลายคนอาจไม่รู้จัก "พระกาลพุทธรักขิต" ว่าท่านคือใคร แล้วเหตุใดจึงนำเรื่องของท่านมากล่าวถึง ณ ที่นี้  เหตุที่มาเพราะ หลวงปู่ได้กล่าวไว้ว่า พระปัจเจกพระพุทธเจ้า สอนตัวเองได้ แต่สอนผู้อื่นไม่ได้ ท่านสามารถบรรลุธรรมได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเรียน และเหตุเพราะท่านไม่ได้สั่งสมอบรม เจริญบริวารธรรมมาแต่เก่าก่อน เมื่อท่านแสดงธรรมก็ไม่มีผู้ใดฟังแล้วเข้าใจ จนเมื่อท่านได้ลุถึงคุณแห่งพระโพธิญาณ และตรัสรู้เป็นปัจเจกพุทธเจ้า..... หากแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องใช้เวลาบำเพ็ญบารมีถึง 4 อสงไขย 1 แสนมาหากัปป์ และสอนสั่งคนไปเรื่อย ๆ จนคนทั้งหลาย รู้เข้าใจ มีปัญญา อันเป็นการสั่งสมสาวกบริวาร และเมื่อวันข้างหน้ามีภูมิธรรม ญาณปัญญาแก่กล้าเต็มเปี่ยม ก็จะบรรลุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหตุที่หลวงปู่ออกจากป่า เพราะหลวงปู่ปรารถนา เพื่อเผยแผ่พุทธะธรรม อบรมสั่งสอน และการสั่งสอนเป็นการสั่งสมบริวารภูมิ คนที่ได้ฟังธรรมจากหลวงปู่แล้ว หากไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินี้แล้วฟังธรรมต่อไปเรื่อย ๆ แม้ที่สุดใน 4 อสงไขย 1 แสนมาหากัปป์ก็จะได้บรรลุพระธรรมเป็นสาวกของหลวงปู่.......  

ฟังดูแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานสำหรับพวกเราที่จะเข้าถึงอรหัตตผลหรือสาวกภูมิ แต่การปรารถนาพุทธภูมินั้นยาวนานกว่าต้องใช้บารมีถึง 10 ทัศ และบำเพ็ญอย่างนี้อีก 3 รอบ แต่มิได้ทำเพียงเพื่อตน หากแต่เพียงเพื่อจะนำพาเหล่าเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากห้วงแห่งวัฎฎะนี้ แม้จะต้องใช้เวลานานอันนานแสนนานเท่าไรก็ตาม....... ความเพียรที่จะฝังเมล็ดแห่งพุทธะให้งอกงามกลางกองเพลิงแห่งกิเลสในจิตใจ จึงไม่เคยดับหายไปจาก จิตพระพุทธะ.....แม้ว่าเมล็ดแห่งพันธุ์พุทธะนี้ จะต้องรอดินและน้ำอันอุดมเป็นเวลาหลายร้อยปีก็ตาม.........

 

จึงทำให้เรานึกถึงเรื่องหนึ่งที่เคยรู้มาแล้วเกือบจะลืมไปแล้ว นั่นคือเรื่องของ "พระกาลพุทธรักขิต" ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอย่างหาประมาณมิได้ต่อนิครนถ์ที่ชื่อ สัจจกนิครนถ์ ที่ทูลถามปัญหา เป็นเวลานานแต่ก็ ไม่บรรลุถึงธรรมาภิสมัย ยังไม่ยอมบวช และยังไม่ตั้งอยู่ในสรณะ อีกด้วย หากแต่....ทำไม่พระพุทธองค์จึงไม่รังเกียจ ไม่ย่อท้อที่จะตอบคำถาม แต่กลับมีจิตเมตตาต่อ สัจจกนิครนถ์ผู้นั้น..........

 

เห็นตัว อยาก เกิดที่กลางใจของท่านหรือไม่.....ที่อยากรู้ว่าทำไม....แต่ท่านจะท้อเมื่ออ่าน อรรถกถา สูตรนี้เหมือนเช่นที่เราเป็น เพราะมีภาษาบาลีมาก แต่เนื่องจากตัวอยากฝ่ายกุศลเป็นตัวกระตุ้น จึงทำให้เราเกิดพลัง ความอดทนที่จะอ่านต่อให้จบ แล้วท่านล่ะพร้อมที่จะรู้จักท่านกาลพุทธะรักขิตแล้วหรือยัง  

click this link : http://www. 4 shared.com/file/ 24153998/26515 ad 4/ _online.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Diaryความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#ธรรมะ

หมายเลขบันทึก

128276

เขียน

15 Sep 2007 @ 10:30
()

แก้ไข

27 May 2012 @ 19:17
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก