ส่งงาน


ส่งงานเพื่อการตรวจสอบ

เรียน  ชาวชุมชน KM ชุมพร

         "วันที่  13  กรกฎาคม  2548  (Lucky  Number)  ชาว  กศน.  ทั่งระดับจังหัวดและระดับอำเภอ 8 อำเภอ  ได้มาร่วมกันระดมความคิด...ช่วยกันกำหนดสมรรถนะหลักโดยมี  ม.ล. สันติสุข  หัวหน้าฝ่ายแผนงานของพวกเรามาช่วยสานต่อความคิดจาก อ.พรสกล  ที่ท่านพด้กรุณาชี้แนะให้จากการประชุมปฎิบัติการในวันที่ 7 กรกฎาคม 2548

          โดยพวกเรามีทุนความรู้ที่เป็นผลจากรุ่นที่ 1 สร้่างไ้ว้นั้นคือ เรามีสมรรถนะหลัก 2 ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการในองค์กร และด้านบริการประชาชน

           ต่อจากนั่นพวกเราก็เริ่มกันคิดสมรรถนะหลักเพิ่มอีก 3 ด้านคือ

           - ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

           - ด้านการสร้างเครื่อข่ายและความสัมพันธ์กับชุมชน

           - ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีกับชุมชน

                                                       รายงานผลการประชุมปฎิบัติการ

                                                            วันที่ 13 กรกฎาคม 2548

                                        ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพร

ผู้เข้าร่วมประชุม

         1. ผู้บริหารระดับจังหวัด

         2. ผู้บริหารระดับอำเภอ

         3. ผู้บริหารระดับจังหวัด/อำเภอ

สมรรถนะหลัก

          1.ด้านบริหารองค์กร

          2.ด้่านบริการประชาชน

          3.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          4.ด้านการสร้างเครือข่ายและคาวมสัมพันธ์ของชุมชน

          5.ด้านการพัฒนาค่านิยมอันพึงประสงค์และคุณธรรม จริยธรรม

 1. และ 2.   สมรรถนะหลักด้านบริหารองค์กร/บริการประชาชน (ดำเนินการแล้ว รุ่น 1)

3. สมรรถนะด้านเทคโนโยีและสารสนเทศ

          3.1 ด้านการพัฒนาแหล่งข้อมูล  ฐานความรู้ของชุมชน

          3.2 ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้  แบบ e-learning

          3.3 ด้านการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี

4.ด้านการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชน

         4.1 ด้านการสร้างความร่วมมือ ทางวิชาการ เครือข่ายพันธมิตรในการจัดการสึกษานอกโรงเรียน

         4.2 ด้านการเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมให้กับเครือข่ายพันธมิตรในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

         4.3 ด้านการระดมทรัพยากรจากชุมชนในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

5.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

         5.1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

         5.2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม

         5.3 ปลูกจิตสำนึกสาธารณะแก่ประชาชน

         5.4 ด้านการพัฒนาค่านิยมอันพึงประสงค์และคุณธรรม จริยธรรม

               พอพวกเราได้สมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยแล้ว พวกเราก็แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มช่วยกันทำสมรรถนะ 5 ระดับ จนเลยเวลากินข้าวถึงแล้วเสร็จ ....ส่งมาให้อาจารย์และเพื่อนร่วมชุมชนอ่านและช่วยเสนอความคิเห็นด้วยนะค่ะ  รายละเิีอียดดังตารางอิสรภาพ

ตารารางอิสรภาพ

KV  มุ่งพัฒนาองค์องค์สู่...องกรณ์แห่งการเรียนรู้  พัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาให้ผู้บริการมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข็ใแข็งอย่างยั่งยืน

 สมรรถนะหลัก

(ปัจจัย/องค์ประกอบ

 ระดับที่ 1

ระดับที่ 2 

 ระดับที่ 3

 ระดับที่ 4

 ระดับที่ 5 

 1.ด้านบริการจัดการ          
    1.1 ภาวะผู้ความเป็นผู้นำ  มีคว่มรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานที่ปฎิบัติ  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และมีบุคลิกภาพการเป็นผู้นำ สามารถใช้คนให้เหมาะกับงาน เปแ้นที่ปรึกษาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และมีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก กล้าตัดสินใจ ทันต่อเหตุการณ์ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กร  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และสารามรถสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยยึดหลักธรรมาธิบาล  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กรภายนอกยอมรับภาวะการเป็นผู้นำ
    1.2 การทำงานเป็นทีม  มีการสำรวจงานและจุดมุ่งหมายของงานควบคู่กับการสำรวจความสามารถของบุคคล  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และมีการประมวลผลการสำรวจเพื่อสำรวจแผนงานเป้าหมายโดยเน้นให้บุคคลสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม  และตรงตามความสามารถของบุคลากร  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยส่งบุคลากรภายในหน่วยงานทำงานเป็นทีมโดนใช้เทคโนโลยีและข่าวสารปฏิบัติงานควบคู่กับขบวนการเรียนรู้  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และมีการประมวลผลและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเป็นทีมตามเป้าหมายหรือแผนงานตามกำหนด  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นทีมโดนให้เกิดผลสำทฤธิ์ของการทำงานสูงสุด
    1.3 การมีส่วนร่วมของบุคลากร  มีการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร มีแผนปฏิบัตงานร่วมกันพร้อมสร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร  รู้การทำงานเป็นทีม

 มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และมีการวางแผนปฎิบัติงานร่วมกันพร้อมทั้งจัดทำสรุปการ         ปฎิบัติงานงานเพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานได้เรียนรู้ทุกภาระกิจขององค์กร

 มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และมีการปฎิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ได้ีรับหมอบหมายเพื่อหาข้อสรุปให้ภาระกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และบุคคลกรในองค์กรทุกคนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด
   1.4 การวางแผนและจัดระบบงาน  รวบรวมฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมาย  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และพัฒนาระบบหน่วยงานให้ไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และมีการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้และกำหนดระบบงานที่ชัดเจน  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และมีระบบการติดตามและประเมินผล  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และมีการนำข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุงการวางแผนและปรับปรุงระบบงาน
   1.5 การพัฒนาบุคคลากร  มีการศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาระกิจและบทบาทขององค์กรทั้งภายในและภายนอก  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และกำหนดเป้าหมายให้บุคลากรมีแรงจูงใจและจิตสำนึกควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และการจัดวางแนวทางปฏิบัติงานให้บุคคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และดำเนินการตามแผนปฎิบัติงานและจัดทำแผนปฏิบัติงาน โดยเน้นทางด้านเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคคลากร  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และจักทำการประเมินผลการดำเนินงานบุคคลากรเพื่อนำมาใช้ให้ตรงกับขีดความสามารถของบุคคลากรเพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมต่อไป
 2.ด้านบริการประชาชน          มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และ
   2.1 ทักษะในการสื่อสาร  มีการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารกับผู้บริการทั้งการสื่อสารทางเดียวและสองทาง  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสื่อสาร  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และมีการติดตามประเมินผล  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และมีการนำมาปรับปรุงเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการใช้สื่อ
   2.2การบริการที่ดี  รวบรวมข้อมูลความต้องการการบริการจากผู้รับบริการ  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และมีการประมวลผลข้อมูลและกำหนดเป้าหมาย การให้การบริการที่ดี โดยเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และมีการจัดทำแผนการดำเนินการให้เป้าหมายโดยพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและนำมาพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น
   2.3 การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง จัดสำรวจลำดับความสำคัญและรับฟังความคิดเห็นโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และประมวลผลข้อมูลและกำหนดวิธีการได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และทำแผนบริการโดยยึดถือความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และดำเนินการตามแผนให้มีกระบวนการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และมีการประเมินผลโดยแบบสอบถามและปรับปรุงเพื่ิเพิ่มติมแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง
   2.4 การมีจิตมุ่งบริการ จัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์ต่าง ๆ เพือ่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการ บุคคลากรมีความพร้อมและจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และมีแผนผังขั้นตอนการติดต่องานแต่ละขั้นตอนให้ผู้รับบริการทราบ  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และบุคคลากรทุกคนในหน่วยงานต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และมีระบบให้คำปรึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 3.ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

         
   3.1 ด้านพัฒนาแหล่งข้อมูลฐานความรู้ของชุมชน  มีทำเนียบแหล่งข้อมูล  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และมีแผนในการพัฒนาแหล่งข้อมูล  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และดำเนินการตามแผนพัฒนาแหล่งข้อมูล  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และแก้ไขปรับปรุงพัฒนาแผนงาน  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และติดตามประเมินผลใช้ PDCA
   3.2 ด้านส่งเสริมการเรียนรู้แบบ e-learning  มีความรู้ความสามารถในการใช้e-learning  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และมีแผนในการส่งเสริมการเรียนรู้  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และมีการใช้  e-learning  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และผลิตสื่อ e-learning  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และติดตามประเมินผลและพัฒนา           e-learning
   3.3 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความรู้ในการใช้สื่อ  IT  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และ มีแผนในการส่องเสริมการใช้ IT  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และมีการให้ใช้ IT ในการบริหารงานและบริการนักศึกษา/ประชาชน  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และ มีแผนในการพัฒนาระบบ IT ในหน่วยงาน  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และ ติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบ IT  ให้ทันสมัย
 4.ด้านการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับชุมชน          
   4.1 การเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมให้กับเครือข่ายพันธมิตรในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน สำรวจความพร้มของเครือข่ายพันธมิตรในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และกำหนดแนวทางในการเสริมสร้างสักยภาพร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และจัดทำหลักสูตร/รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมให้กับเครือข่ายพัฒธมิตร  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และดำเนินการเสริมสร้างศักยความพร้อมให้กับเครือข่ายพันะมิตรตามแนวทางหลักสูตร/รูปแบบกิจกรรมที่กำหนด  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเสริมสร้างศักยภาพและรายงานผล
   4.2 ด้านการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายพันธมิตรในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  สำรวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลเครือข่ายพันธมิตร  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และประชุมเครือข่ายพันธมิตร/มอบหมายภาระกิจ  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และ มีการดำเนินการการจัดทำแผนพัฒนาทางวิชาการ  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และมีการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการตามแผนโดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมและสังคมพันธภาพที่ดีระหว่างเครือข่ายพันธมิตร  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรตามแนวทางการปฎิบัติงาน
   4.3 ด้านการระดมทรัพยาการจากชุมชนในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน มีการสำรวจทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และจัดเวทีชาวบ้านเพื่อระดมแนวคิดและกำหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษานอกโรงเรียน  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และดำเนินการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อจัดการศึกษานอกโรงเรียน  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และจัดสรรทรัพยากรที่ำได้รับให้คล้องกับแนวทางในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในแต่ละกิจกรรม  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และประเมินความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปในแต่ละกิจกรรม
 5.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน          
    5.1 ด้านส่งเสริมคุณภาพอนามัย  สำรวจข้อมูลเรื่องสุขภาพอนามัย  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และวิเคราะห์ข้อมูล  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และประสานเครือข่ายจัดเวทีเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฎิบัติงาน  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และดำเนินการตามแผนปฎิบัติงาน  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และมีการสรุปประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน
    5.2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำรวจข้อมูลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และวิเคราะห์ข้อมูล  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และประสานเครือข่ายจัดเวทีเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนปฎิบัติงาน  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และดำเนินการตามแผนปฎิบัติงาน  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และมีการประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน
    5.3 ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะแก่ประชาชน วางแผนในการปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะแก่ประชาชน  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และจัดทำสื่อเรื่องปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และดำเนินการเผยแพร่สื่อและให้ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และการติดตามประเมินผล  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และมีการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในชุมชนที่มีจิตสำนึกสาธารณะ
    5.4 ด้านการพัฒนาค่านิยมอัยพึงประสงค์และคุณธรรมจริยธรรม วางแผนด้านการพัฒนาค่านิยมอันพึงประสงค์และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  มีการดำเนินการใน ระดับ 1 และ จัดทำสื่อประเภทต่างๆ ในด้านค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรม  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2 และดำเนินการเผยแพร่สื่อและให้ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3 และติดตามประเมินผลและปรับปรุง  มีการดำเนินการใน ระดับ 1,2,3,4และจัดทำเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 1281เขียนเมื่อ 15 กรกฎาคม 2005 14:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:53 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

การบ้าน...มากจัง...คนพิมพ์ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ...มืออาชีพอายเลย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี