ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทิวได้เข้าร่วมบูรณาการโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนกับอำเภอปะทิวโดยท่านนายอำเภอปรีชา ปลอดทอง  เป็นเจ้าภาพใหญ่ นำขบวนทัพส่วนราชการในอำเภอปะทิวร่วมกันแก้ปัญหาความยากจนเน้นกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนที่ยากจน ได้ดำเนินกิจกรรมก้าวหน้าตามลำดับดังนี้

ในเดือนมิถุนายนได้เข้าสำรวจข้อมูลและปฏิบัติการเข้าถึงครัวเรือนจำนวนทั้งสิ้น 564 ครัวเรือน ใน 7 ตำบล นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลผล รายงานผลเป็นภาพรวมของตำบล เหลือครอบครัวที่ยากจนจริง  351 ครัวเรือน

ในเดือนกรกฎาคม ปฎิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย ให้มีความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้(เสริม) ตามแนวพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียง จัดกลุ่มครัวเรือนยากจนตามความต้องการของครัวเรือน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2548 และดำเนินการให้ทั่วถึงภายในเดือนกรกฎาคม 2548

                    กศน.ปะทิว