`สภาพการเรียนผ่าน ICT ของนักศึกษา กศน.

นักศึกษา กศน. ใช้วิทยุโทรทัศน์ในการเรียนรู้มากที่สุด

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ชาว กศน. ระดับจังหวัดและทีมงาน 8  อำเภอ ประกอบด้วยผู้บริหาร/ครู/บุคคลากรทางการศึกษา ได้มาร่วมประชุมปฏิบัติการ กำหนดสมรรถนะหลัก  สมรรถนะรอง และขีดความสามารถในระดับสมรรถนะ เพื่อกำหนดตารางอิสรภาพ..ช่วงบ่ายมีการมอบหมายภารกิจให้ไปทำเป็นการบ้าน สงสารทีมงานอำเภอเหมือนกัน..ตอนนี้นำ้มันแพง...  ต้องขับรถมาแต่ไกล...แต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีมาก..นี่คือความเอื้ออาทรของทุกอำเภอ  ...ทีม ศนจ. ได้รับมอบหมายให้ค้นแหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

         เราก็เลยมาเริ่งตั้นต้นที่ผลงานวิจัย ในปี 2547..ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.. สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง "สภาพการเรียนผ่าน ICT ของนักศึกษา กศน. พบว่า นักศึกษา กศน. ใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์  ในการเรียนรู้มากที่สุด........รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์  CVD/DVD ตามลำดับ  เหตุผลที่นักศึกษาใช้วิทยุโทรทัศน์ในการเรียนรู้มากที่สุด เพราะที่บ้านมีเครื่องรับโทรทัศน์อยู่แล้ว  ส่วนประโยชน์ของการใช้วิทยุโทรทัศน์ในการเรียนรู้ ก็คือ ..ช่วยให้รู้ข่าวสารทันเหตุการณ์.. และช่วยให้มีความรู้กว้างขวางขึ้น  หากท่านสนใจรายละเอียด เปิดดูได้ที่ www.ceted.org  

         ประเทศไทยได้มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2545-2549 ซึ่งมีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้าน E-Eduction เน้นการใช้ประโยชน์จาก ICT  เพื่อสร้างความเสมอภาคทางโอกาสในการเรียนรู้ให้กับประชาชนชาวไทย  ....และกรอบนโยบายระยะที่สอง ปี พ.ศ 2544-2553 ยังมุ่งเน้นการพัฒนาสารสนเทศในด้านต่าง ๆเพื่อไปก้าวไปสู่ "สังคมฐานความรู้"  โดยกำหนดยุทธศาสตร์ให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อการเรียนรู้..รวมทั้งการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

        อยากให้จังหวัดชุมพร.. มีอัศวินขี่ม้าขาว.มาช่วยลดช่องว่างทางดิจิตอล..เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการใชเทคโนโลยี จริงอยู่แม้รัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจัง..แต่ในสภาพของการเข้าถึงเทคนโลยีของเมืองและชนบทก็ยังต่างกันมาก  ปัญหาอุปสรรคนานับประการ..ที่เป็นตัวขัดขวาง..เมือเร็วๆ นี้ ศูนย์การเรียนชุมชน ของ ศนจ.ชุมพร ได้รับการจัดสรรคู่สายโทรศัพท์/ระบบสัญญานดาวเทียม(กรณีไม่มีคู่สาย) ซึ่งบริษัทสามารถ..กับ ทศท.  เป็นผู้มาติดตั้งให้  จนบัดนี้  นักศึกษา กศน. และชาวบ้านก็ได้แต่นั่งมองจานดาวเทียม..ที่บริษัทสามารถมาติดไว้ให้.. ซึ่งยังใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้ติดตั้งสัญญานให้...ฝากเรียน อ.พรสกล  ทราบแต่เราชาว กศน. ก็ยังมีความหวังที่จะพัฒนาแหล่งข้อมูลฐานความรู้ของชุมชน..ส่งเสิมและพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning..`เพื่อจัดการศึกษาให้กับคนชุมพร ทุกคน  อย่างทั่วถึง  ทุกที่ ทุกเวลา.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คิดนอกโรงเรียนความเห็น (3)

แมวมอง
IP: xxx.143.162.114
เขียนเมื่อ 
อยากรู้ว่า ICT  ย่อมาจากอะไร
ีsureenfe
IP: xxx.143.162.114
เขียนเมื่อ 

         ICT ย่อมาจาก information and  Communication Technology

นักเรียน นมร.ต.อ.พ. (เดกคอมพิวเตอร์)
IP: xxx.120.247.85
เขียนเมื่อ 
ICT ย่อมาจาก Information and communication Technology  แปลว่า เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร ค่ะ