การใช้ Blog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลที่สนในทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

     เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้จัดให้คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Young Blood ของ สป. ได้นำเสนอผลงานต่อท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูง ซึ่งท่านปลัดได้ชื่นชมผู้นำเสนอและคณะผู้บริหารโครงการ นำโดย ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี, อาจารย์วรรณกรณ์  โมกขพันธ์, อ.ดิเรก  ทรัพย์ประเสริฐ และอาจารย์ชิดชัย ช่างสมบูรณ์  พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารโครงการทุกท่าน รวมทั้ง รศ.ดร.อรจรีย์  ณ  ตะกั่วทุ่ง  และ  ผศ.ดร.ประศักดิ์  หอมสนิท  จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละแรงกาย แรงใจ ในการดำเนินการจัดฝึกอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต่างก็รู้สึกพอใจในความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ในการฝึกอบรมครั้งนี้

     เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คณะทำงานโครงการ HR Scorecard นำโดย อ.ชัชรินทร์ ชวนวัน ได้ไป Workshop เพื่อจัดทำแบบประเมินสมรรถนะของข้าราชการและหัวหน้างานของสถาบันฯ ที่โรงแรมภูพิมาน ผมได้ชวนท่านรองสนธิรัก และรองปราณีต ไปร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในวันสุดท้าย ซึ่งใช้กระบวนการของการจัดการความรู้ กำหนดประเด็นในการนำเสนอและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นในลักษณะ "Dialogue" โดยผมเองทำหน้าที่เป็น "คุณอำนวย" ส่วน อ.ชัชรินทร์ ทำหน้าที่เป็น "คุณลิขิต" หลังจากนั้นก็มีการ "สะกัด" ความรู้ที่ได้รวบรวมไว้ในคลังความรู้ (Knowledge Asset) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และเผยแพร่ต่อไป  ผมได้ประกาศเป็นนโยบายไว้แล้วว่า โครงการทุกโครงการต่อไปนี้จะต้องบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ในการดำเนินการ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ให้มีทักษะในการเป็น Consultant ในเรื่องของ K.M. และให้สถาบันฯ ของเราทำหน้าที่เป็น สคศ. (สถาบันจัดการความรู้เพื่อการศึกษา) ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ

      ในการประชุม  ผอ. สำนักใน สป. เมื่อวันอังคารที่ 12 สถาบันฯ โดย อาจารย์นิธิธัช  กิตติวิสาร ได้นำเสนอวิธีการสร้าง Blog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับสำนักต่าง ๆ ใน สป. ท่านปลัดฯ ได้สั่งการให้สถาบันฯ จัดอบรมเรื่องนี้เป็นการด่วนให้กับตัวแทนสำนักต่าง ๆ ผมเองตั้งใจว่าจะบันทึกความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานในแต่ละวันลงใน Blog ของสถาบัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างย่งกับข้าราชการสถาบันฯ ผมจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้โปรดสละเวลาอ่าน Blog ของผมด้วยจะขอบคุณย่ง

     ขณะนี้สถาบันฯ ของเรามีตำแหน่งว่างอยู่ 2 ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือน 7 ว และข้าราชการครู  เป็นที่น่ายินดีที่มีคนสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นจำนวนมาก ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ  ผมเองได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินการคัดเลือก  โดยยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใสและความสามารถในการปฏิบัติงาน และจะดำเนินการให้เสริจสิ้นโดยเร็วที่สุด

       สุดท้ายผมขอแนะนำหนังสือที่ท่านนายกฯ  แนะนำให้อ่านชื่อ "The 8th  Habit  From  Effectiveness to Greatness"   เขียนโดย โควีย์  ซึ่งได้บอกถึงหลักคิดพื้นฐานในการพัฒนาตนเองและสร้างความเป็นผู้นำ คือต้องผสมผสานสรีระหรือกาย (Body) ความคิด  (Mind) จิตวิญญาน (Spirit)  และหัวใจ  (Heart) ให้เป็นหนึ่งเดียว สรีระเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจ Mind รับรู้ เรียนรู้ Heart เป็นตัวแทนของความรัก สุดท้าย Spirit เป็นเรื่องของจุดมุ่งหมาย  หลักการ และองคาพยพทั้ง 4 ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)